ЛЕКЦИЯ (html):      00t- Мини увод-резюме,   00s- Кратък увод-приказка;   01- Увод,   02- Основни понятия,
  03- Обзор религии,   04- Космогенезис,   05- Анатомия,     06- Медитация,   07- Хранене,   08- Вредности,
  09- Здравна профилактика,     10- Лечение,      11- Лечебен глад, обсебване, карма,     12- Дом и бит,
13- Социална етика,   14- Наука,   15- Хуманитарни науки,   16- Образование,   17- Обществено устройство,
18- Експериментални изследвания, 19- История и приложения, 20- Плавен преход, заключение; 21-Допълнения;
        Home / Главна стр.

НЕО-ЕЗОТЕРИЧНИ (обединяващи наука и езотерика) ЛЕКЦИИ - Симон Живков
АЛТЕРНАТИВЕН  ПОГЛЕД на ВСЕЛЕНА, ЧОВЕК, ЗДРАВЕ, НАУКА, ОБЩЕСТВО

Лекция 1. УВОДЕН ОБЗОР
v.10 (яну.13)
Word.doc- формат (брошурка 12 стр. А5)
 
    Настоящите лекции дават кратки всеобщи знания, като една нова база за научно-философско развитие, и като цялостна приложна система за живот. Не са религия и не препоръчват повечето днешни религии. Под духовен ще се разбира свързан с израстване на човешкия дух и съзнание, а не религиозен. Класически понятието езотеричен значи таен, затворен, за посветени. Днес често бива дискредитирано, поради свързване с мистика, фантастика и противопоставяне на науката. Тези лекции са наречени нео, защото са с нов, различен подход – обединяване на правилното от науката, стандартна и алтернативна, с вярното и полезното от езотериката и религиите. Това се отнася особено за многото школи и учения по езотерика, йога, духовно и личностно усъвършенстване и пр, които често взаимно се пренебрегват и противопоставят. Под езотерични ще се разбира необичайни знания, както съвременни, така и древни, изпреварващи, коригиращи и допълващи науките. За разлика от религиите, те са динамични и периодично се обновяват, съобразно нивото на обществото. Лекциите ще разкажат за слабо познатите огромни възможности на човешката психика, начинът на живот и мислене, хранене и пр, за осигуряване на здраве, сила, творчески способности, семейно и социално благополучие. Подходящи са за хора с отворено, но конструктивно критично мислене. Те са лично убеждение, което авторът изказва според последните си знания и правата си на свободен гражданин, съобразно Контитуцията, Европейската конвенция и Всеобщата декларация за човешките права, и с молба да бъде извинен за евентуални непълноти, неясноти и неточности.
    Много неща в лекциите може да изглеждат утопични и абсурдни според познатите научни закони. Моля, не ги отхвърляйте прибързано - нека отлежат, нека бъдат осмислени от интуицията, съвместно с интелекта и чувствата. Далеч не всичко е известно на днешната наука и е обичайно новостите да се приемат бавно и трудно. Но днес те са особено необходими, при това съществени, радикални. Показателна е мисълта на Нийлс Бор (гениален физик, нобелов лауреат) "Вашата хипотеза не е достатъчно налудничава, за да е вярна!" Да не забравяме, че много теми от вчерашната фантастика днес са научна истина.
 
    ЦЕЛИ:   1. Да съдействат на всеки желаещ да разбере правилно своето място в света, смисъла на своя живот, на човешкото съществуване
  2. Да научат хората как да живеят така, че да не се разболяват, как да постигнат физическо, духовно и творческо здраве и работоспособност.
  3. Да компенсират редица грешки и непълноти на образованието и науката, като дадат кратка, научно и езотерично вярна информация за миналото, настоящето и възможното бъдеще на човека и света, за правилно усвояване на природата и скритите латентни способности на човека.
  4. Да подготвят правилни хора, които да направят съществени позитивни промени в човечеството. Това може да стане само чрез радикално нови методи, понеже лошото и негативното са трайно вградени в човешкото общество като самоподдържаща се система и иначе биха продължили да се задълбочават, да изкривяват и затрудняват живота. Те са неотстраними с конвенционални методи.
  Нямат за цел, нито е възможно в тази кратка форма, да убеждават и доказват, затова разчитат предимно на интуиция и непредубеденост.
 
    ЕЗОТЕРИЧНИ знания са давани от най-древни времена. Повечето религии в първоначалните си варианти са имали правилна езотерична база. Малка част е запазена в днешните Веди, Махабхарат, Талмуд, Библия и др, но предимно в алегорични, кодирани, маскирани и пр. трудни за разбиране форми. От чисто езотеричните по-близки и открояващи се са следните.
    В края на 19в. Елена Блаватска създава Теософското общество и дава на света Тайната доктрина. Читателят може само да се възхищава на огромната за времето си ерудиция на авторката в много научни области. Тя е получила информацията предимно езотерично, след което я представя и коментира съобразно своя светоглед. Обемът е огромен и малцина могат да прочетат всички томове, а още по-малко да ги разберат и осмислят.
    Един далечен първообраз на това, към което се стремят настоящите лекции, е Антропософията на Рудолф Щайнер от началото на 20в ("Философия на свободата", 1894г). Тя е насочена към универсално знание за човека и неговата среда, теоретично и приложно. На базата на Теософията, чрез синтез на науки, религии и езотерика и способностите на автора за пряк достъп до космическата мъдрост. Отхвърля мистиката като неподходяща за съвременната епоха, акцентира на духовния индивидуализъм, дава интересни насоки за редица науки, както и нова гимнастика – евритмия.
    През 30-те години на 20-ти век Елена Рьорих издава многотомната поредица Агни (огнена) йога, учението на живата етика. По-тясно насочена към подобряване начина на живот и постигане на висши способности. По-близка е до преките наставления от Велики учители, по-малко е авторовото участие, отколкото при Блаватска. Също доста обемиста, с особена подредба, с предизвикателства и алегории. Много неща се разбират само от читател с високо духовно ниво, едва след неколкократно прочитане и осмисляне. Най-концентрирана, кратка и точна е 4-та част, самата Агни йога.
    До сега не е имало пълно, всеобхватно и подредено издание на езотеричните знания. Класическите послания са залагали главно на емоциите, обикновено чрез философско-мистични и алегорични притчи, разкази, поетика, спиритични и окултни демонстрации на малки чудеса. В чист, правилен вид са давани само части от езотеричното знание, само в затворени школи за ученици от високо ниво. Днес наред с полезните нови и класически издания, има твърде много езотерико-подобни фантазии, пророчества, диктовки, ченълинги и пр. с малко информация и много измислици. Правилните и полезни знания, средно под 4%, трудно се извличат и биват доста дискредитирани, "разкрасени" с потоп от 96% небивалици. Това води до голям хаос в знанията и мислите на наивния читател и недоверие или насмешка у здравомислещия. При много автори има тенденция към намаляване на вярното и увеличаване на измисленото във всяка следваща книга. Когато човек направи компромис с правдата, дори и малък, натискът върху него се засилва и все по-лесно се поддава на изкушенията на славата, на негативни съвети и подсказвания. Поради всичко това популярната езотерика има ограничена аудитория, слаба ефективност и краткотрайно въздействие върху обществото.
    Предлаганите лекции се стремят да минимизират тези недостатъци. Те са уникален опит да се обхванат всички основни области на природата и човешкото общество, кратко, точно, систематизирано, без мистика и фантастика, с научен подход. Стремежът е да се даде само основното, най-важно и съществено, и да е на по-достъпен език, за да могат повече хора да го разберат и приложат. Много от информациите се дават за първи път на тази планета или за тази епоха. Повдигнати или загатнати са и въпроси за самостоятелно обмисляне, понеже не може да се даде публично информация за тях. По същата причина някои понятия са дадени само с абревиатура.
 
    Лекциите предлагат, а не налагат, не допускат тайно или явно насилие и принуда; дават цялостен светоглед, а не фрагментарни възгледи; знания, а не сляпа вяра. Вярата е полезна само за затвърждаване на знанията, постигнати чрез интелект, логика, интуиция. Резултат са на многогодишно старателно събиране на информация - капка по капка, стъпка по стъпка. Някои знания дълго и трудно са изстрадани, докато се стигне до правилно заключение. Придържат се само към вярна и точна информация, съобразно максималните способности на автора. Написани са на базата на знанието, опита и начина на мислене на човек в плътно-физическо тяло, но с разширени способности за приемане на божествено-космическата мъдрост, както интуитивно, така и чрез рационален анализ. Само грубите грешки и някои непълноти са коригирани от Велики духовни учители, тъй като те нямат право на пряка намеса в земния живот. Лекциите не претендират да са единствени, последни, най-добри - светът е безкраен и динамичен, може да се изучава от различни гледни точки, знанията за него непрекъснато се обновяват. Авторът излага своето виждане и разбиране – друг човек може да опише същите въпроси по друг начин, но също вярно. Тези описания ще са допълващи се, може да обсъждат нещата от различни страни, да са подходящи за различни хора.
    Лекциите се стремят да са в синхрон с днешното културно и научно-техническо ниво. Многото санскритски и др. чужди думи и източни философски разбирания, често срещани в езотеричната литература, са ненужни и пречещи за възприемане и запомняне, особено в западен тип общество. Затова са използвани само някои термини-чуждици с международна популярност – акаша, карма, прана и др, като точно е дефинирано значението им.
    Много важни са включените описания на физични и електронни уреди и резултати от инструментални изследвания, подкрепящи някои становища. Уви, наличното е малко и не е било представяно убедително. Почти няма учени, работещи в тази област, понеже тя не носи пари, слава и цитати, а опасност от подигравки и отхвърляне от "сериозната" научна общност. От друга страна неумели и наивни публикации я дискредитират и отблъскват непредубедените учени и сериозните читатели. Но дори и добре описаното или се отрича от стандартните учени (с почти същия фанатизъм, с който средновековните са отказвали да погледнат в телескопа на Галилей и да видят недопустимите според тях петна по слънчевия диск), или просто се игнорира. В лек.18 ще бъде дадена подборка от по-сериозни и съществени изследвания през последния век, както и получените от автора резултати, когато придобият достатъчна пълнота и завършеност.
 
    ПРЕДИСЛОВИЕ: За нормален живот на човек са нужни толкова малко неща – добро скромно жилище, правилни храна, образование и работа, разумно хоби и развлечения; Физическа и духовна активност и творчество; Редовен нормален секс с любов; Раждане и възпитаване на дете; Правилно осъзнаване на своето място в света; Любов, толерантност и уважение, смях и добро настроение.
    А днешната все по-комерсиализирана индустрия произвежда толкова много ненужни предмети и услуги, много от тях вредни. Хората страдат от много болести и недъзи; от своеволия на началници, нахалници, администратори, политици; от престъпници и разбойници; от неразумната организация на цялото общество. Животът е ориентиран главно към пари, вещи и нездрави удоволствия, техника и технологии; развитието на духа е силно пренебрегнато. Наука и религии дават противоречиви и незадоволителни отговори на основни въпроси за създаването на вселената и човека, за смисъла на човешкото съществуване. Все по-малко хора вярват, че живота и човека са възникнали от само себе си, от случайни мутации, или че са създадени от белобрад невидим старец, титулован бог. Много хора разбират, че обществото е прекалено комерсиализирано и бездуховно, че моралът, етиката и естетиката са принизени и са убедени, че това положение трябва съществено да се промени.
 
      Може да се обособят 4 подхода при обсъждането на тези основни въпроси:
  1- Езотеричният, най-старият, вече беше разгледан накратко.
  2- Религиозният днес е най-непълен и изкривен - неуместен атавизъм, който събира поклонници, тъй като запълва зеещи празнини в образование, семейно и обществено възпитание и наука. Религията възниква във време на страх и невежество, на нужда от вяра и подчинение на авторитет, за оцеляване. Тогава е източник на всички знания, но и произволно манипулира неукия народ. Днес голяма част от мъдрото и полезното е забравено или нарочно отстранено и повечето църкви обслужват политически, комерсиални и специални интереси, макар и маскирани под благовидна форма. Атеизмът също е вяра, както и принадлежността към много от политическите партии. Всички те се базират на безусловно подчинение и вярност на лидер или идеология, без особена логика и обоснованост. Някои по-правилни религии (будизъм, даоизъм, бахайство) могат да бъдат полезни, но с тях не може да се постигнат съществени и по-висши знания и способности.
  3- Стандартната наука е по-пълна като философия, но само в рамките на познатото плътно-физическо ниво. Тя също не може да отговори на основни философски въпроси, не може да обясни много природни и научни феномени и често ги отрича, без да ги изследва, или дава наивни и нелогични, но наукоподобни обяснения, докато религията ги "обяснява" като чудо или творение на дявола. Природните науки са в стагнация, с доста противоречия и грешки, но твърде консервативни и с високо самомнение, за да го допуснат. В някои отношения науката прилича на религия – изследва само области, за които се вярва, че са правилни и то по такъв начин, че да няма противоречия с общоприетите научни парадигми и с големите комерсиални интереси – иначе изследването ще бъде обявено за ненаучно, мистицизъм, лъженаука.
  4- Алтернативни науки е общо название на редица новаторски научни изследвания, групови или индивидуални, частично приети или непризнати от стандартната научна общност. Напр. Галилеева електродинамика, Съюз за естествена философия, Руска академия на естествените науки, Харолд Аспден, Генадий Шипов и мн.др. Имат правилни или по-добри от стандартните виждания по много въпроси.
    Повечето от тези 4 направления ограничено или никак не признават другите, дори някои яростно се противопоставят. Отново по старата максима "Разделяй и владей!", в случая умовете на хората, но също и държавните средства.
    Нито едно от тях не дава пълна и правилна картина на човека, обществото и вселената. Затова е крайно наложтелно да се обедини всичко полезно от тях, а недостигащото да се потърси в нови научни изследвания, непредубедени, необременени с вяра и парадигми, в научната интуиция и Космическата мъдрост.
    Нека се освободим от консерватизма и осъзнаем, че човек познава само малка част от околния свят, поради силно ограничените си сетива. Вижда в нищожно малка област от електро-магнитния спектър; чува в малка част от звуковия диапазон; осезава само един вид материя и я смята за единствено възможна. Това води до ограничаване на мисленето и изследванията предимно в рамките на така познатото – стандартната наука не познава много неща, както от далечния космос, така и от близката природа, от човека и неговата психика.
    Въз основа на тези разсъждения авторът предлага, за сега в популярна форма, единна комплексна хипотеза за създаване и устройство на Вселената (КоХ).
    Указания за правилност на КоХ ще бъдат:
  1- цялостна картина на света, без вътрешни противоречия;
  2- липса на противоречие с налични научни теории или тяхното успешно коригиране или обясняване като частни случаи;
  3- успешно обясняване загадките на природата, науката и обществото;
  4- експериментално потвърждение на елементи на КоХ и следствия от тях. Чрез увеличаване броя на преките и косвени доказателства тази хипотеза все повече ще се оформя като единна теория на космо-/антропо- генезиса и устройството на човека и вселената.
    Основни елементи на КоХ: Най-фината физическа субстанция е известна от древността като етер (ефир). Отначало е създадено временното преходно поле статичен етер. Чрез специфични вихри в него то е преобразувано изцяло в многомерното торсионно поле динамичен етер [ДЕт] - акаша в повечето източни религии/философии. То запълва цялото първично пространство. Обсъжданите от физиците през 19в. динамичен и статичен етер са съвсем различни понятия. Чрез следващи нива на вихри, вече в ДЕт, се създават материите и полетата. Вселената е в състояние на ограничено и условно детерминиран хаос. Етерът е отхвърлен погрешно от стандартната наука, тъй като не е бил нужен в Теорията на относителността. По отношение на някои негови елементи ДЕт негласно е приет от стандартната наука под името физичен вакуум.
    Освен видимото и осезаемо плътно тяло, човек има по-висшите витално, астрално и ментално. Всяко по-фино прониква в предишното и го обхваща. Те също са физически, но от фина материя, неизвестна на конвенционалната наука. Всяка промяна в по-фино тяло, води до съответна промяна в по-плътните. Много същества имат само фини тела и затова са невидими и непознати за нас. Може да се регистрат инструментално чрез физични уреди и откъслечни опити има от много години. В някои експерименти те се проявяват, но биват обявени за шум, случайни грешки, артефакти и пр. Мисленето на стандартния учен не ги допуска, дори старателно ги отхвърля.
    Съществуването на етер и фини материи и дефинирането на материята като състояние на ДЕт са 1-ви базисен елмент на КоХ.
    Телата биха били само безжизнена материя, без управляващите ги енерго-информационни ядра, наричани душа, дух, дъх, аз - нека приемем названието аз. Това са специфични информационни програми (сoфтуер), чиито основи са били създавани в течение на много хиляди години. В многобройни реализации - прераждания (реинкарнации) в различни плътни тела, циклично се обогатяват и усъвършенстват. Когато човек заспи, азът, заедно с носещите го фини тела, напуска временно плътното тяло за енергийно зареждане и обучение в друго време-пространство. При смъртта трайно напуска тялото и след период на живот в духовните (фините) светове, започва следващото си прераждане като нова личност, но винаги запазва част от предишната. Азът има няколко компоненти – плътен, под-съзнателен, съзнателен, над-съзнателен, висш. Около всичките тела и азове има защитни енергийни обвивки, наречени аура.
    Нека приемем названието Богове за създателите на нашия свят, като налично понятие, а не като религиозност или антропоморфност. Чрез своята воля, в един страничен ъгъл на своя свят, те създават, управляват и поддържат физическите светове. Въпросът за произхода на боговете и божествено-информационните светове е трудно обозрим от плътно и човешко ниво. Най-добре е за сега да бъдат приети като аксиома. Редът на създаване е отгоре надолу - първо най-фините, после по-плътните. По-висшите са с повече измерения, но с по-малък многомерен обем. Подобни са на компютърна симулация на съответните по-нисши, по-плътни.
    Божествено-информационният контрол на света е 2-ри елемент на КоХ.
    Човекът е създен за да произвежда основна жизнена субстанция, необходима за божествения свят. Тя е едновременно храна, енергия, питие, градивност, виталност, развлечение. Ще използваме наименованието луш, прието от Роберт Монро, който колоритно описва този въпрос в книгите Пътуване извън тялото. Тази вездесъща субстанция била крайно недостатъчна, затова било решено да се създаде фабрика/градина за допълнително производство. Земята е част от тази първа градина за производство на храна за боговете - луш. Това е 1-то предназначение на Плътния свят. Усъвършенстване на човешките азове (училище за душите) е 2-то, експериментална лаборатория за богове и др. висши същества е 3-то.
    Луш създават емоциите на живите същества, отначало нискокачествен, на базата на унищожение (прибиране на реколтата) и конфликт (хищник – жертва). След дълги експерименти, при 4-ти модифициран посев, е получен и производител на фин дестилиран луш, нарекъл се човек. Богове с по-нисък ранг от Създателите, осигуряват функционирането на градината и събирането на луша. Един от най-добрите, грижещ се за Земята, е Исус-Христос. Не случайно той съветва всичко да бъде с любов. Качествен луш произвежда доброто, позитивното - любов (сексуална и универсална), радост, щастие, надежда, копнеж, съзидание, красота (Красотата ще спаси света); най-концентриран луш се създава при оргазъм. На хората е отредено превъзходство над всички и природата е модифицирана, за да им се осигури подходяща среда за производство на луш. Човек произвежда луш за боговете и божествения свят, за поддържане на физическия свят и за собствено използване. Вселената съществува благодарение на позитивните мисли на хората и многото други подобни същества от следващите луш-градини.
    Човекът - машинка за луш е 3-ти елемент на КоХ.
    В първоначалния замисъл на Създателите добро и зло са допълващи се части на единното цяло, злото е като отрицателен пример. Уви, днес преобладават силно негативни емоции и действия – страх, тъга, завист, омраза, насилие, фанатизъм, тероризъм, войни. Една от основните причини за това се корени в далечното минало на градината, когато е позволено на външни духовни същества да прибират остатъците от неизползван луш. Постепенно те престават да се съобразяват с правилата и правят модификации, насочени към затрудняване на живота. Това им дава повече долнокачествен луш на нещастието и страданието, който предпочитат, тъй като са на много по-ниско ниво от Създателите. Известни са като Илуминати, Сиви, Тъмни и др, но информацията за тях е много малко и често е силно изопачена. Нека използваме сборното и подхождащо им название тъмнинати.
    Днес те са като огромен невидим тумор. Пряко или косвено те контролират много политици, учени, музиканти, които пък често се престарават в послушание и сервилничене. Чрез тях или пряко предизвикват войни и конфликти; насаждат извратено и грозно; стимулират негативни мисли и прояви. Повечето нелогични и неадекватни политико-социални събития и личностни проблеми са тяхна "заслуга". Главно те пречат на учените да установят фините материи и енергии, което коренно би променило науката и живота. Има и други подобни затруднители (Нефилими), изсмукващи нискокачествен луш, предимно чрез дистанционно индуцирани болести и епидемии. Обаче желателно е отношението към всички тях да бъде на хармонично преодоляване с разбиране и любов.
    Съществуването им е 4-ти елемент на КоХ. Звучи фантастично, но е вярно - много неща се скриват, с цел поддържане статуквото на послушно невежество.
    5-ти елемент на КоХ - в първите епохи болести не е имало, а причините за много от тях са коренно различни от приетите или търсени днес. Докато при други науки има отделни грешки и непълноти, в стандартната медицина цари почти пълно невежество за причина за болест и правилно лечение. Здраве се постига не с вълшебно хапче, не като се плати на лекар и аптекар, а с натрупване на знания и себеусъвършенстване, с правилна профилактика, с лекуване насочено към човека, към първопричините, а не към болестта, към симптомите. Първична или допълваща причина за всички болести, недъзи и неуспехи е начинът на мислене и възприемане на света и себе си в него и вредните емоции – раздразнение, гняв, мъка, омраза, както и дистрес, магии, психотронни вреди и пр. Други важни причини: лошо хранене, електро-смог (електрическа мрежа, мобифони, компютри, МВ печки), зарази, вредна музика, шум, смог; стандартни лекарства (над 50% комерсиални и опасно вредни); геоаномални зони; вредни телевизия, филми, интернет и др.
    Болестта обикновено е сигнал за неправилен живот или стимул за развитие. Доста алергии и инфекции са лечебни – трансформират опасни субстанции в по-безвредни и лесно отстраними. По-важни правилни лечения: позитивна промяна в начина на живот и мислене, минимум психо- и електро- смог; лечебна медитация от лекаря и главно от болния, освобождаване от карма; промяна на мястото; електро и магнито терапия, лечебен глад, хомеопатия; стандартни лекарства (едва 6-7% съществено полезни); правилна психоанализа, фитотерапия, хубава музика; качествени храна, вода, въздух, сън, слънце, движение и пр.
    Храната е физическа база както на плътното, така и на фините тела. Тя е основна предпоставка за здраве, настроение и работоспособност. Трябва да е безвредна, полезна, вкусна, желателно и красива. Основна храна за духовно израстващия човек е суровата растителност - плодове, зеленчуци, ядки. Много е желателно тя да е съществена част от всяко хранене – плодове на закуска, зеленчукова салата на обяд и вечеря; без тютюн, наркотици, оцет, алкохол; без или минимум месо, люто, кисело; без прекаляване с какао, сладкиши, кафе, чесън, лук, тестени храни; без преяждане. Добре е денят да започва с лъжичка сода в чаша топла вода и да завършва с хапче валериан. Тези промени стават по-лесно след лечебен глад (лек. 11), което не е просто диета за отслабване.
FHW    6-ти елемент на КоХ е свободната човешка воля (СЧВ). Преди много хиляди години на човека постепенно е отнето безпогрешното интуитивно чувствознание, но му е дадена СЧВ - средство за качествено ново творчество. Оставен е да се лута, да греши, да преоткрива от плътно ниво съществуващи знания, но да може чрез СЧВ да открие и нещо ново, неизвестно, непостижимо по друг начин. Резултат на тези лутания и грешки е огромният "страничен ефект" на СЧВ – тя се оказва основният вредител и деградатор в човешкото общество. Повечето хора падат в пропастта на пороците, страха, невежеството, егоизма, модата, маниите и пр. – плод главно на СЧВ. Обаче именно в нея е вградена и способността да бъде обуздана и облагородена чрез самата себе си – като напредналите благодарение на нея, освободили се от негативната си СЧВ, поведат останалите в правилна посока.


    И така Земята - една от първите, затова доста несъвършена градина за луш, поради тъмнинатите, необузданата СЧВ и ред други изпитания, е едно много трудно, но извънредно ефективно училище - огромен възход за малцината завършили го с добър успех.
 
    В езотеричните курсове и литература основен проблем е да се прецени кое е вярно и правилно – често то не се дава явно, а с подсказване или алегория. Истината се научава ако са отстранени вредните влияния, в тишина, спокойствие и духовна светлина, чрез медитация, яснознане, езотерично махало и пр, т.е. чрез концентрация на мисълта. Обещания за лесно и бързо знание, здраве, съвършенство; плашещи с ужасни последици, ако не отидете при тях; искащи безкритично сляпо доверие; с претенции за всезнание и величие; многословни и хаотични и пр. обикновено са неверни и вредни. В много курсове има масова медитация (над 4-5 човека), която може да е опасна. Добрите хора имат защита, но тя не е абсолютна, а добродушието им често ги прави лесно уязвими. Да не се забравя опасността от неправилна медитация, вредна хипноза, фалшив "учител", което в някои случаи може да бъде фатално. Това не бива да плаши, а да изисква старателна защита (лек. 6), защита с чувство на сила, а не на страх. Не е добре лекции да се изнасят на повече от 12 човека. Не е задължителен плътен учител, но духовен е необходим за предпазване от грешки и подсказване на правилен път. Лекторът, учителят трябва да се отнасят към всеки свой ученик с внимание и любов, на базата на взаимно уважение и достойнство. Истинският учител е щастлив, ако ученикът му се изравни с него и особено ако го надмине.
    За да има основа за правилен и успешен напредък, човек трябва:
  Да общува правилно с достатъчно, но не с прекалено много хора; Да се стреми към хармония в семейството, в работата, с околните; Да е толерантен към грешките и недъзите на другите, да не ги съди строго, но и да не ги одобрява; Да защитава онова в което е разумно и интуитивно убеден, но да не го натрапва – да уважава правото на всеки за свой начин на живот; Да е отворен за всичко ново, но не и безкритичен; Да поддържа баланс между добронамерена критичност и вяра, но без фанатизъм; Да не парадира със знания и могъщество, да балансира между сила и кроткост; Да знае какво и как може да промени и какво трябва да приеме с мъдро смирение; Да се стреми към хармония между разум и чувства, на базата на интуицията; Правилото на Буда за златната среда е най-добрият съветник.
  Мъдростта ще подскаже хармоничния баланс на внимание и любов към себе си, семейството, приятелите, създателите, природата. Не е срамно да се признаят грешките и да се извлече поука от тях, срамно и недопустимо е те да продължават, когато са осъзнати. Силният човек може да бъде както сам, така и сред хората, в стадото, но не е част от него. Слабият е неотделим от стадото, част е от него, не може без него. Трябва да се стимулира свободен, но отговорен, знаещ, можещ и силен, но смирен - хармоничен човек, който може правилно и безвредно да подобри себе си, природата, света.

    Среща се твърдението, че всеки има божествена искра, но това понятие има различни значения и нюанси. Изначално даденото от божествено ниво е по-скоро латентен потенциален зародиш, който едва след хиляди успешни животи в мъдрост и комплексно усъвършенстване (физическо, интелектуално, емоционално и духовно) става искра. Само няколко десетки хиляди човека на Земята имат такава, само половината от тях знаят това, само половината от знаещите го и осъзнават, едва 1/3 от осъзналите правилно са я активирали. Тогава тя може да се разглежда като потенциален зародиш на бъдещ бог.
    Човек с правилно активирана божествена искра може пълно да владее своите тяло, здраве, мисли, дух, външен вид; земни, подземни и надземни стихии; да е недосегаем за вреди, да е в пълна хармония със своята околност; да осигури слънце или дъжд, топлина или студ, да предотврати суша, градушка или потоп; да живее толкова дълго, колкото реши! Нему са хармонично подвластни тяло и дух, живот и смърт, минало и бъдеще, човек и природа. Може да стане посветен, велик учител, бог.
    Авторът е далеч от мисълта за съвършенство и всезнание. Желае само да сподели наличните си знания и опит, да предложи някои насоки как може да се постигне всичко това, а всеки сам трябва да намери подходящия за себе си път.
    Някои хора получават откъслечни знания, лечителски, ясновидски и др. дарби – поради потенциални заложби, защото вече са ги постигали в предишен живот или по други причини. Това е подтик, предложение за израстване. Ако тези дарби не се подобряват, ако няма движение, устрем – те отпадат или се деформират. Знанието е необходимо, но не е достатъчно – важно е неговото осъзнаване, развитие и правилно прилагане.

      КРИТИЧЕН ОБЗОР. Времето след 2-та св. война е най-дългият период в новата история без глобална война, без големи жертви и разрушения. Това е добър успех, обаче лишава хората от репер за лошо и опасно, за важността на човешкия живот и основните жизнени потребности. Същевременно е индикатор, че тоталното военно противостоене все повече се заменя с локално, вътрешно, междугрупово, с психически, психотронни и др. подмолни действия. А СЧВ лесно се манипулира и трябва да се признае, че тъмнинатите добре си вършат работата. Според пропагандата, хората са богати, щастливи, осигурени с всичко (поне в развитите държави). Но това далеч не е така. Богатствата са разпределени изкривено и се използват неразумно. И днес насилието е масово, но предимно неявно – чрез психични въздействия, музика, филми, телевизия, интернет. Още по-масово е манипулирането с благовидни властоугодни химери - равен старт, свободен пазар, борба с комунизъм, тоталитаризъм, тероризъм...
    Налице е едностранчиво силно развитие на техника и технологии в някои области – електроснабдяване, радио, телевизия, електроника, космическа техника, компютри, комуникации, строителство; На някои приложни и обслужващи науки; Стагнация, грешки, непълноти, наивни и неверни обяснения в природните науки; Свръх-застрояване и пренаселване на отделни области; Нов етап на изкривяване и разрастване на религиите; Силна комерсиализация и деградация на медицината и фармацевтиката - създават се все по-модерни и скъпи диагностични методи и лекарства, но болестите и болните се увеличават и все повече хора търсят нови лечения; Много заблуди в диетология, психология, педагогика, социология и др; Лоши образование, детско и социално възпитание, храна, отмора и развлечения; Явно или тайно провокиране на агресия, омраза и други вредни страсти, чрез част от популярната музика, много филми, телевизионни и др. програми.
    Липсва обществен контрол и независим коректив под различни предлози: фирмена тайна, сложна наука, която само ние – монополизиралите я, можем да разберем (затова се стимулира тясната специализация); Всява се страх с масови епидемии, нови страшни болести, опасност от терористи, от край на света и пр. и пр. Все повече се прилагат вредни мерки за сигурност, опасни ваксини и лекарства – под предлог грижа за здраве и безопасност, а всъщност за прикриване на безсилие и немърливост, за симулиране на грижи, за пряка печалба или за разболяване с цел печалба от следващо лечение. Хората купуват много излишни и дори вредни вещи, на които служат, вместо вещите да им служат; заляти са от глупави реклами, филми с насилие и извратен секс, живеят в страх и стрес, или пък в лентяйство и безхаберие. С неправилните си мисли и чувства повреждат природата, климата, себе си, околните, всички и всичко. Изброеното ограничава здравето и интелекта, прави човека лесен за манипулации и заблуди от явните и тайни управляващи.
    Демокрацията вече е предимно демагогия за отклоняване на вниманието, в защита на властоимащите, акцентира се върху правата на престъпници, извратени, малцинства, кучета..., но не и на обикновения човек; той е все по-онеправдан и самоизолиран. Крайна цел - пари, вещи, власт, слава, фина енергия. Повечето хора от машинки за луш-любов са станали автомати за трупане на пари и вещи. Светът е разделен между няколко гигантски взаимно обвързани хипер-монопола: военен, промишлен, религиозен, строителен, търговски, медицински, фармацевтичен, развлекателен и др. и вариации и комбинации между тях. Те са под тъмнинатно влияние, с непознаваема от плътно ниво структура, непоклатими. Пряко или косвено те управляват света, по-точно тяхното тайно недосегаемо ръководство и неговата мощна поддръжка от най-ниските астрални нива. То ограничава всяка информация, научно откритие, творческо достижение, група, организация и пр, които може да застраши властта му. Най-добрите учени, които започват да разбират дълбоката истинска същност на нещата, биват изолирани по хитри подмолни пътища, при нужда и чрез "нещастен случай". Невъзможно е това ръководство да се промени по стандартни начини, така че да заработи за доброто на хората.


    Това състояние е до голяма степен следствие, и е във взаимно влошаваща обвързаност с неразбирането на фундаменталните истини за света (елементите на КоХ) – фина материя, първичност на информацията, луш, тъмнинати, СЧВ, същност на болестите. Стандартни, алтернативни и езотерични науки и религии не знаят, не могат или не искат да научат хората какво и как може да се подобри в живота им, а често ги заблуждават, за да се поддържа статуквото.
    Има откъслечни сведения за предишни човешки цивилизации, изчезнали при планетарни катаклизми или по неизвестни причини, след което са стартирали нови епохи, на чиста Земя. Напр. потъване на Лемурия и Атлантида или покриване с пясък на Сахара, където са били съсредоточени тогавашните цивилизации. Пълното унищожаване или покриване с вода, пясък, земя, лава минимизира вероятността да се повторят грешките и дава възможност за нови оригинални пътища на развитие.
    Има хипотеза, че поради недопустимото и задълбочаващо се изкривяване на човечеството, отново предстоят такива събития, с реорганизация на континентите за нова епоха. Прякото й доказване е невъзможно и безсмислено – ако би се случило, нямаше да има на кого да се покаже доказателството!
    Но да се живее и напредва на базата на страха е крайно нежелателно. А не бива да се плашим, защото 1-во е в наша власт да променим такива събития и 2-ро те отдавна вече не са актуални.
    Живеем в трудно и сложно, но обещаващо, съзиждащо, творческо време. Земната цивилизация е в преходен процес, който няма да стане за час, година, десетилетие дори. Подготовката е продължила стотици години, в спираловидни колебания, плавно набирайки сила, още с първите успехи на Европейския Ренесанс. Постепенно се установява и впоследствие периодично се усилва ясната обща тенденция, че тази цивилизация няма да стигне до самоунищожение! Последните остатъчни варианти на астрални образи и записи за унищожителен катаклизъм са били за около 1991г. Тях са виждали в миналото Нострадамос и Едгар Кейси, по-късно много ясновидци, хора в хипнотична регресия, опитност извън тялото и др.
    Обаче след 1988г тези сведения рязко намаляват и към 1990 престават! Именно тогава астралното пространство постепенно е прочистено от остатъчните егрегорни и др. записи, и тези корекции са нанесени в Акаша - всеобщата памет и управление на Вселената. Станало е възможно поради съществения духовен и комплексен напредък на много наши предшественици и на някои от нас, особено през 80-те години на миналия век, с което окончателно и необратимо е отменена вероятността за унищожителни за хората изменения на Земната кора.
    Това е бил завършекът на подготвителния етап на новия тип преход – Плавният, благодарение мъдрите неявни напътствия и фино ръководство на група велики учители, начело с Мастер Кутуми. Продължилите и след 1990г "предсказания", датирани за 2000, 2001, 2012г и др, са поради заблуда, за злонамерено всяване на страх, или следствие неспособността на много ясновидци да различат действителните астрални образи от многобройните егрегори, създадени и от заблудените, уплашени и объркани хора. По този начин те, бидейки жертва на заблудата, стават и неволни нейни усилватели и разпространители.
    Плавният преход е латентно заложена в нашия свят възможност за преход към нова, по-висша епоха, към нов тип човек, към ново общество ПЛАВНО - на малки стъпки, постепенно, без отстраняване на сегашното население, без унищожения. Сега е наш ред да продължим с първата стъпка на Прехода, или друг мъдър висш път. Това няма да стане автоматично, както се заблуждават някои. Наивно е да се очаква, че ще го заслужим с пропадане в пороци и вредителства на себе си и природата, или с мързелуване и нищоправене – основните занимания на повечето днешни хора.
    Нужно е все по-ефективно да се използват добрите природно-космически условия от последните десетилетия, които ще продължат и през следващите, и да се извърши коренна оздравителна промяна на съществена част от обществото.
    Отделен човек или малка група може да променят начина си на живот, така че да се минимизират повечето вредности и да поемат пътя на комплексния напредък – нужни са само правилни воля, интуиция и здрав разум. Обаче като цяло, днешното човешко общество е консервативна самоподдържаща се система, която не допуска съществени промени само от познатото ни плътно-физическо ниво.
    Обща промяна, която да доведе до плавен преход или друго тотално подобрение, е възможна само чрез радикално нови, фино-енергийни методи, непознати и невъзможни за приетите днес научни и социални парадигми. Основна и незаменима е нуждата от великата сила знание. Но знания нови, всеобхватни, правилни и безгрешни, които да са достъпни за всеки. На тяхна база най-напредналите хора (малобройни, но мъдри и могъщи) ще въздействат активно, отначало дистанционно - на енерго-информационно (ЕИ) ниво, нивото на висшата мисъл и воля. Така ще се изгражда финото тяло на промяната, а именно то е определящото и постепенно ще предизвика съответни изменения и на плътно ниво. Настоящите лекции са скромен пример за такива знания в кратка популярна форма.
    След това ще се продължи с пряко предлагане на новите знания - чрез книги, радио, телевизия, интернет, лекции, съвети, личен пример. Това ще изгражда както финото така и плътното ниво на прехода. Част от останалите хора ще възприемат частично новото, и с мислите си (макар и слаби, но многобройни) пасивно ще улесняват промяната. Двете направления – активното и пасивното, взаимно ще се подпомагат, допълват и усилват. Ще съдействат на все повече хора да приемат новото, на все повече учени и общественици да присъединяват своя интелект и психическа енергия за доказване и прилагане на КоХ и други подобни, за тяхното допълване и разширяване. Мирно и безопасно, но непреодолимо и необратимо.
    Докато това се изпълнява, макар и в малка степен, но постепенно нарастващо, то ще бъде допълнителна гаранция, че няма да ни сполетят унищожителни катаклизми.
    Като приложения на новите могъщи способности, и като начални елементи на Прехода, най-напредналите ще могат чрез своята мисъл и воля: Да подобряват безопасно и безвредно някои природни и обществени процеси; Да коригират силно вредящи индивиди, да обезсилват вредящите средства; Да предотвратяват престъпления – физически и психически насилия, убийства, кражби, хулиганства, вреден шум, гръмка музика; Да създават условия, подпомагащи позитивни, градивни, творчески мисли и действия, все по-чисти, фини и благородни начини на мислене и общуване. Така ще отстраняват пречките и ще улесняват своето и на околните развитие; ще бъдат предупреждение към вредителите и упование за потърпевшите; проява на мъдрост и благородство, сила и неприкосновеност. Всичко за доброто на добрите хора – а такива, макар и понякога неявно, са огромното мнозинство.
    Трябва мъдро да приемаме промените във фините ЕИ полета, непознати на стандартната наука, които ще продължават и през следващите години, като част от подготовката и началото на Плавния преход. Те са меки, постепенни, често в спирални повторения помагат и подтикват потенциално правилните хора да оздравяват и се усъвършенстват. Обаче ако не се отработят правилно може да причинят или влошат сърдечни, алергични, имунни, ендокринни, депресивни и др. здравни проблеми при по-чувствителните, а при слабите духом - емоционална и интелектуална деградация, повишена престъпност и неадекватни прояви. Много случаи на "сърцебиене", аритмии, пулсации в отделни органи или цялото тяло, напрегнатост, промени в настроението, някои моментни затруднения с равновесие и ориентация, запомняне и концентрация и мн.др. са реакция на пренастройка на организма към тези промени, за което трябва да помогнем с подходящи психични и физични грижи, обект на следващите лекции. Много от затрудненията са подтик за напредване от тип "Неволята ще ни научи" (когато мъдростта не достига).
    Полезно е да се знае, че всяко действие и всяка мисъл на всеки човек се записват в Акаша (всеобщата памет и управление на природата) и като ретроспекция ще му бъдат показани, при обсъждането, след завършване на настоящия плътен живот.
    Право и морален дълг е да предлагате наученото на всеки, за когото има вероятност да го приеме, но не и на невежи и ограничени хора, които да ви помислят за луд - фанатичен скептик трудно може да бъде убеден в нещо ново.
    Препоръчвани автори: Реймънд Мууди,  Елена Блаватска,  Рудолф Щайнер,  Макс Хайндел,  Елена Рьорих,  Карлос Кастанеда,  Майкъл Толбът, Майкъл Нютън,  Елоа Стар, Чарлз Брео,  Боб Фрисъл,  Друнвало Мелхиседек, Робърт Монро,  В. и Т. Тихоплав.
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Уводен обзор
2. Някои основни понятия
3. Обзор главни религии и езотерика
4. Космогенезис, хронология
5. Езотерична анатомия и физиология
6. Медитация, махало, духовен растеж
7. Правилно хранене
8. Най-важни вредности
9. Здраве - обзор и профилактика
10. Освобождаване от болести
11. Лечебен глад, обсебване, карма
12. Дом и бит
13. Социална етика
14. Природни науки
15. Хуманитарни и др. науки
16. Образование
17. Обществено устройство
18. Експериментални резултати
19. История и приложения
20. Плавен преход, заключение.
Лекциите ще бъдат осъвременявани периодично.  

 НЕО-ЕЗОТЕРИЧНИ  ЛЕКЦИИ – л.00, v.10 (яну.13)
Esoteric Copyright– Симон Живков, 2007
To top / начало ;    Home / Главна стр.

История: ... v.6 (авг.11);
v.7 (май.12)- основно преработени 1-ва и последна трета; малки добавки и корекции на много места.
v.8 (авг.12)- отделяне като основна цел научаване хората да живеят така, че да не се разболяват; добавка, че за осъществяване на Плавния преход има много добри космически условия през последните десетилетия.
v.9 (окт.12)- леки уточнения в дефиницията на Нео-езотерични, в кратките описания на Антропософията и Агни йога, в разбирането, че Плавният преход е един много добър, но не единствен правилен път, и др.
v.10 (яну.13)- леки уточнения и допълнения за протичащите и очаквани промени на Земята и др.