ЛЕКЦИЯ (html):     00t- Мини увод-резюме,   00s- Кратък увод-приказка;   01- Увод,   02- Основни понятия,
  03- Обзор религии,   04- Космогенезис,   05- Анатомия,     06– Медитация,   07- Хранене,   08- Вредности,
09- Здравна профилактика,     10- Лечение,      11- Лечебен глад, обсебване, карма,       12- Дом и бит,
13- Социална етика,  14- Наука,  15- Хуманитарни науки,  16- Образование,   17- Обществено устройство,
18- Експериментални изследвания, 19- История и приложения, 20- Плавен преход, заключение;
21-Допълнения;
      Корона-вирус НЕ Е страшен!       Home / Главна стр.

НЕО-ЕЗОТЕРИЧНИ (обединяващи наука и езотерика) ЛЕКЦИИ - Симон Живков
АЛТЕРНАТИВЕН  ПОГЛЕД на ВСЕЛЕНА, ЧОВЕК, ЗДРАВЕ, НАУКА, ОБЩЕСТВО

л.4. КОСМОГЕНЕЗИС, АНТРОПОГЕНЕЗИС, ХРОНОЛОГИЯ
v.2 (окт.11)
Word.doc- формат   (брош. 12 стр. А5)
 

    Създаването на вселената (космогенезис) и на човека (антропогенезис) е основен философски въпрос, който винаги е вълнувал будните, търсещи хора, но никога не е получавал пълен и точен отговор. Частично, обикновено алегорично описание е съществувало в първичните и езотерични форми на някои религии. Доста добре е разгледан от Платон, но само в затворена форма за висшите му ученици. Правилно обяснение на някои аспекти има в Космогонията на розенкройцерите от М.Хайндел и в Тайната доктрина от Е.Блаватска. Правилно общо описание, от интересна гледна точка е дадено в Пътуване извън тялото от Р.Монро. Стандартната наука е твърде далече от истината.
 
    ВСЕЛЕНАТА е създадена от волята на общество висши духовни - енерго-информационни (ЕИ) същества, които приехме да наричаме богове, като налично понятие, а не като религиозност. Основната първоначална цел е изграждане на завод-градина за производство на универсалната субстанция луш – храна, виталност, питие, градивност за боговете-създатели. Дори и за тях задачата е била сложна и трудна, в процеса на работа подходите многократно са коригирани и подобрявани. Нека осъзнаем, че божествените светове са от невъобразими за нас естество, честоти, енергии, мощности и пр. параметри, далеч над възможностите на нашите уреди, знания и представи. Някои от тези качества са пренесени, макар и на по-друго ниво, в създадената от тях вселена – нашият свят. За да го опознаем правилно, трябва максимално да се освободим от консерватизма, да мобилизираме цялата си интиуиция и възможно по-висше, ментално въображение.
    Тези богове установили, че естествен луш се създава при серия вибрационни реакции на базата на въглерод-кислороден жизнен гръговрат. Старателно са изследвани необходимите условия – плътна химико-физична материя за база на процесите, течна среда за разтворител и транспорт на помощните вещества, топлина, лъчиста радиация и други енергии за захранване на луш-генериращите устройства, виталност за да се активира жизненият им кръговрат.
    За осъществяване на луш-проекта, висшата божествена воля, с много старание и творчески устрем, създава в странично ъгълче на божествения свят, едно негово локално частично подобие. То е своеобразно втвърдяване и уплътняване субстанцията на божествения свят, но с много по-ниски честоти и енергии, като част от енергията е кондензирана в материя. Първоначално е изградено временното многомерно поле статичен етер. Впоследствие то изцяло е преобразувано чрез специфични многомерни микро-вихри в динамичен етер (ДЕт) – торсионно поле с повече от 10 измерения. Понятието динамичен отразява вътрешното му структурно състояние и няма нищо общо с обсъждания през 19в. динамичен или статичен етер, според състоянието му спрямо Земята. Етерът погрешно е отхвърлен от стандартната наука, тъй като не е потвърден експериментално и не е бил нужен в Теорията на относителността. По отношение на някои негови елементи, впоследствие ДЕт негласно е приет от стандартната наука под името физичен вакуум. Всички материи и полета, всички прояви на всякакви същества от нашата вселена – видими или невидими, осезаеми или неподозирани, са пряко или непряко прояви на това всеосновно за нашия свят поле – ДЕт. Първоначално то е в състояние на абсолютен хаос.
    Чрез различни нива на ограничено и условно детерминиране на хаоса, се получава космоса (подредеността). Следващите микро-завихряния, вече в полето на ДЕт, създават елементарните частици и среди за разпространение на много други полета и пренос на енергии. Енергията е състояние, както на поле така и на материя - плътна, фина или божествена. Понижаването на градивните вихро-честоти, т.е. уплътняване на материята, създава последователно менталния, астралния, виталния и накрая познатия ни плътен свят. Съществува и малко по-плътен от нашия, но e с ограничено приложение.
    Елементарните частици на фината материя са изградени директно в ДЕт, докато плътните са различни комбинации на 12 суб-елементарни – кварки, структурирани в ДЕт. Плътните вещества имат голям обхват от градивни честоти - от 350 кХц до 4 ГХц. Това е огромен динамичен обхват (отношение най-висока / най-ниска честоти) - >1 млн (120 dB). За сравнение виталния е с динамика само 2 000 (66 dB), а астралния с 1200 (62 dB). Затова възможностите за проява, растеж и усъвършенстване в плътния са толкова големи и разнообразни, но поне в земния модел – и извънредно трудни. Фината материя е еднаква навсякъде в нашата вселена, докато плътната има вариации – напр. на Юпитер и Венера тя е на базата на по-малко кварки.
    След като е осигурена всеобщата среда за материи, полета и пренос на енергия - ДЕт, започва създаване на източниците на радиация, включително светлина - звездите. Началните опити са правени само със звезда, в която се движат първите ментални жизнени образувания. Тя е генерирала и енерго-захранването - полето на пространствения огън (ПрО). В първичните планове и в някои от първите експерименти циклично се редува изграждане на прото-вселена – нейното разпадане и асимилиране в божествения свят – анализиране резултатите – изграждане на нова прото-вселена на базата на анализа и т.н. Тези цикли Макс Хайндел нарича обръщения, но те се прилагат кратко, в началото на експериментите. Впоследствие разпадането, или по-точно реорганизирането, е само частично и локално.
 
    ЗЕМЯТА. След звездата божествената воля създава плътната, с твърда повърхност планета, с водна и въздушна среда около нея. Вътрешна даденост за всички производни на ДЕт, е стремеж към саморазпад и връщане към първичното състояние, ако няма външна поддържаща сила. Така се разпадат и човешките тела, напуснати от азовете. Тази сила за повечето звезди, като нашето Слънце, е волята на полу-божествено същество - нейният аз. Азовете на повечето планети са също специални, много високо развити същества, които се грижат за планетното си тяло, а косвено и за луш-машинките, чиято среда за развитие е то. Доста дълъг, в днешни земни години, е периодът на планетното детство и юношество, докато стане зряла за осигуряване баланс на всичко необходимо за луш-производство. Този период е първата ера за комплексния живот на планетата.
    Така са осигурени необходимите условия за луш-генерационния процес – радиация, плътна база, течна среда, топлина. Започва създаването на луш-излъчвателите - живи осъществители на кислородно-въглеродния кръговрат. През втората ера е засят първи посев в луш-градината - едноклетъчни организми във водната среда (океана) с плътно и витално тяло и ЕИ програма, записана на плътно-витален носител. Тя осигурява всички жизнени функции, далечен първообраз на ПлАз. Макар и в огромен брой, те дават нищожно количество, практически неизползваем луш, само при прекратяване жизнения им цикъл. След дълъг размисъл на боговете-създатели, бива засят втори посев – трета ера за Земята. Разположен бил на твърдата част, в газовата среда - неподвижни, многоклетъчни, с много по-големи размери, автоматично репродуциращи се и умиращи – първичните растения. От тях се получава минимален луш, особено чрез мощните турбуленции в газовата обвивка (бури) за прибиране на реколтата. Доста модифициран, този посев продължава да съществува и днес.
    След още по-дълъг анализ започва четвърта ера чрез трети посев, на който е дадено ново фино тяло – астралното и той дава доста използваем луш. Част от първия посев е променена за в газова среда, възстановена е подвижността, силно е увеличен размера – така са получени гигантските влечуги. За да съществуват, те поемат частички от втория посев, коригиран за целта. Така оформят втори въглерод-кислороден кръговрат. Обаче баланса между двата посева се затруднява. Подвижността на новия е слаба, размерът прекален, броят също, както и времето на живот. Проявява се ефект на луш-еманации при борба за недостигащата храна. След кратки опити за подобряването му, този модел бива отстранен поради многото недостатъци и без съществени промени на земната повърхност се подготвя следващата ера.
    Четвъртият посев през петата ера е най-радикалната и многопланова промяна на обитателите. Това са главно нови животни – по-дребни, по-подвижни, по-кратко живеещи, по-разнообразни, на базата на различни варианти от първия посев, в най-различни модификации. Подобрено е астралното тяло. Като съществена новост, част от животните използват за храна други животни – така се ограничава свръх-популацията и се включва конфликта между тях, като луш-еманатор. Отначало експериментите са в течната среда, след добрите разултати продължават на сушата с още по-разнообразни модели. Луш-продукцията е в голямо количество на разни нива на качество. Организирана е група луш-събирачи от богове на по-ниско ниво.
    Като страничен експеримент е създаден слабичък модел 4М, но хранещ се по двата начина – и с растения и с други животни. И с една важна добавка – включване на зрънце божествена енергия в първото прото-ментално тяло. Успехът на 4-я посев е стимул за създаване на други луш-градини, както за същото божествено общество, така и за много други. Някои от доста по-ниско ниво започват да прибират парченцата изоставен от събирачите луш – това е началото на присъствие на тъмнинатите в градината.
 
    ЧОВЕКЪТ. Междувременно в луш-реколтата са открити еманации от чист, дестилиран луш. Установява се че те се излъчват когато някой защитава своите деца и при други силни емоции и особено от единици от модел 4М, когато са самотни, неудовлетворени, възхитени. Това е възловият момент, когато се разбира, че разделени на две половини елементи, особено от 4М, ще произвеждат голямо количество фин луш, когато копнеят една за друга, съединяват се с любов, както и други красиви емоционални дейности с любов, възхищение, удовлетворение и доброта.
    След няколко опита, за доуточняване на новата формула, започва последната, шеста ера. Повечето елементи на 4-ти посев (новите животни) също биват разделени на мъжка и женска половинка, подобно на посев 4М, който е вече доста близък до съвременния човек. Градината претърпява последната по-голяма модификация, за да осигури превъзходството на новия 4М и да бъде в хармония с новите роли и задачи. Сега вече успехът е триумфален и многобройни висши божествени общности се надпреварват да създават подобни и все по-съвършени луш-градини, предимно в същата вселена. За целта я разширяват все повече или ги отместват в различни точки от времето, включително до самото й начало, тъй като те могат да се движат свободно и двупосочно в ограниченото и еднопосочно за нас време.
    ТОВА Е КРАТКОТО ОПИСАНИЕ на причините и начина по който е създадена нашата Вселена и е организирана фабриката/градина за производство на луш. Оригиналната захранваща система на света на висшите богове-създатели, е била много различна и неефективна. Затова се налага да търсят друга и тръгват по различни пътища, един от които довежда до създаване на познатата ни вселена, като луш-градина с високо качество и ефективност. Съществуват и други вселени, където по различен начин – чрез други елементарни частици, полета и енергии е сътворен подобен жизнен кръговрат. По-подробна информация за оригиналното луш-захранване, както и за другите луш-вселени е недостъпна за нас - обитателите на тази вселена.
 
    КОСМОС и ЗЕМЯ. Погледнат от нашето 4-мерно време-пространство (x,y,z,t), светът е предимно пустота, както микро-, така и макро- космоса, при това са еднотипни. Такова подобие на различни нива е често срещано. В модерните науки се нарича фракталност, а в херметичната философия - принцип на съответствието (каквото горе, това и долу).
    В обема на един атом има едва 1/1000 % частици, невъобразимо дребни, разпръснати всред пустотата. Това е предпоставка, за съвместно съществуване във времето и пространството освен на познатата ни материя и на други видове. Друга предпоставка е, че различни видове материя могат да съществуват едновременно и съвместно, без да си пречат и без да се осезават взаимно. На Земята или свързани с нея съществуват около 20 вълни на живота (йерархии живи същества) и техни подварианти, някои взаимно зависими, други по-необвързани и неподозиращи, на съзнателно ниво, съществуването на останалите. Това са азовете от мн. високо ниво на Земята, 4 класа ангели, 5 класа природни духове (на ДЕт, въздух, огън, вода, земя), 3 кл. палави природни духчета (елементали), 3 различни прояви на човешки азове (в пл.тяло, между преражданията, паразитиращи), извършилите частичен плавен преход, егрегори, астрално-егрегорни общества, животни, растения, минерали (групови духове, управители и пр.групов разум), тъмнинати и др. негативни фини същества, ВАз-ове, външни духовни водачи и др. На отделно, по-високо ниво са локалните богове, лушосъбирачите и др.богове, свързани със Земята. Междинно ниво заемат архангелите и др.под. - доста висши ЕИ същества, помощници на боговете в ръководството на луш-градината.
    Правилно и изначално предвидено е хармоничното им съжителство. Човешкото общество трябва да обменя подходяща ПсЕн с Природните духове, да бъде в духовна хармония с тях, и като част от нея да получава необходимото регулиране на дъжд, сняг, слънце, вятър, топлина и пр, вместо да ги облъчва с психо-смог, с неверие или изкривени представи. Подобно трябва да е общуването и с всички останали фини и плътни същества, особено с позитивните.
    Единствено плътният свят е пряко познаваем - видим, осезаем за нас, бидейки в плътно тяло. Фините светове - витален, астрален, ментален, всъщност обуславят плътния. Всеки по-фин определя телата на по-долния му, по-плътен. Фините също са физически и елементарните им частици предстои да бъдат открити и изследвани от физиците. Дори и с днес позна-тите уреди може да се детектира фината материя, особено виталната (лек.18). Всяка промяна в по-висш свят, води до съответна промяна в по-низшия, толкова по-бавна колкото по-плътен е последния. Напр. промени в психи-ката, в начина на мислене на човека, което променя менталното му тяло, много бързо се отразяват на астралното, по-бавно на виталното и най-бавно на плътното - понякога след месеци и години – по-бързо оздравителните, по-бавно болестните. Възможни са и моментални промени от достатъчно високо (божествено-информационно) ниво – тогава се променя директно спиновия тензор, детерминиращ съответната област на ДЕт. Напр. достатъчна е една мисъл на учител от високо ниво, за да се премести астероид, да проходи парализиран човек, да се отстрани гърбица и пр. Това се прави само ако е допустимо от божествено-космическата мъдрост. Най-висшите, божествените (ЕИ) светове, макар да са далечен първообраз на нашия, трудно могат да бъдат осъзнати от същество в плътно тяло.
    Като се ограничава броят на измеренията на така създаваната вселена, отгоре - от най-фините, многомерни планове, надолу - към по-плътните, тя се възприема с все по голям размер от обитателите й. Ориентировъчно това може да се онагледи така: Един огромен лист от десетки квадратни метри, но с нищожна дебелина (почти 2-мерен), може да бъде сгънат на хармоника или навит на руло и да заеме само няколко кубични сантиметра, но вече 3-мерни. И обратно, ако си представим 1 куб.м ментален свят - "раздиплен" многократно до плътен свят, ще даде размер от милиони плътни куб.м. Това е една от причините, когато човек излезе съзнателно от плътното си тяло, да може да достигне за секунди до всяка точка от Земята, а освободил се временно и от виталното (второто тяло, както го нарича Монро), до всяко място в галактиката ни. Тук има широко поле за работа на математиците – изследване на различните проекции на многомерните време-пространства.
    Така че огромните размери на вселената са привидни. Освен това около 30% от наблюдаваните в астрофизиката далечни звезди и галактики са всъщност повторение на едни и същи обекти в различно време, поради кривината на плътното време-пространство. Но дори и да беше линейно, днешната наука използва само електромагнитните вълни, предимно светлината като източник на информация, а тя е изключително бавна за тази цел и показва състоянието на вселената преди милиони и милиарди години, толкова по-назад във времето, колкото по-далеч изглеждат в пространството.
    Повечето звезди, извън центъра на галактиките, имат свои планетни системи, на много от които се развиват новите луш-градини. Черните дупки са канали за връзка от плътния към божествените светове, като основна функция е пренасяне на създадения луш. В центровете на галактиките са каналите в другата посока – от тях се осигурява необходимата енергия и други захранвания. Те са основният източник на ПрО – главното енерго-захранване на вселената.
    Всички фини светове са нещо като компютърни симулации на плътния, който е крайната, основната цел на големия проект. Именно в него се извършва основният лушопроизводствен процес. Някои уж-езотерици омаловажават плътния свят, твърдят че той е илюзия, майя, а истински са само фините. Това показва тотално невежество за първопричината за създаване и смисъла на съществуване на вселената.

    И така научихме, че нашата вселена и в частност Земята е създадена 1-во за осигуряване на луш.
    2-то й предназначение е да бъде психо-физична среда за растеж и усъвършенстване на човешките азове (души) – частиците модифицирана божествена енергия, които са вложени в различна степен във всеки човек. Съзнание, което не е преминало плътна опитност, има елемент на сън, огромно е обогатяването от завършване на Плътно училище – по-пълен, реален, завършен е погледа върху света.
    3-то предназначение – само в него вероятностната вълна може да колапсира в детерминирана (космическа) актуалност.
    4-то – експериментална лаборатория - създаването и подобряването на плътния свят е предизвикателство и средство за усъвършенстване на боговете, които са го създали, както и тези, които го поддържат и подобряват; в нея експериментират и много други същества, на по-ниско ниво от боговете, както и някои напреднали хора между преражданията.
    5-то – латентно заложен експеримент за велик (плавен, на малки квантови стъпки) преход – иницииран и извършен отдолу, от плътното ниво към по-фино, по-висше ниво;
    6-то – Само от такъв свят може да се създаде специален вид нов бог а това се отнася особено за Земята. 
    За нея и другите остатъци от първичната луш-градина положението е по-особено. Тя отдавна е изчерпила ресурса си на ефективен луш-производител и така да се каже, е пенсионирана, работи на доизживяване, като особено опитно поле и специална лаборатория. Някои недостатъци:  много трудни условия; остарял модел – впоследствие се произвеждат системи при които различна част от спомените от предишните животи са достъпни, така че процесът на израстване на азовете е много по-бърз. Макар че тогава има други трудности от психическо ниво, такъв модел е много по-лесен за обитателите му. Примери за такива системи са Юпитер и Венера. Предимства на Земния модел: много ефективен, но само за високо развити души, които могат да преодолеят огромните трудности. Благодарение на тях вече 6 нови божествени същества от изключително високо ниво са създадени от Земните цивилизации и има няколко нови кандидата. Макар че създадените напр. на Венера и Юпитер богове са доста повече, тези от Земята притежават по-специални, уникални, високи качества, което прави Земята като цяло по-ефективна. Така освен луш-градина, Земята се оказва и градина-генератор на висококачествени богове.
    Освен познатите плътни планети и многобройните им спътници, в Слънчевата система има 9 фини планети - само с витално и по-висши тела. Както и останалите планети, те са живи същества от високо ниво на развитие. Например около Земята обикаля още един естествен спътник, в интересна квазистационарна орбита, така че винги да е разположен между Земята и центъра на Галактиката. Състои се от хомогенна витална маса с форма на неправилно кълбо-елипсоид. Той екранира Земята от някои от мощните късовълнови излъчвания от центъра на галактиката, като основното поглъщане, заради което е създаден, е в диапазона 30 до 40 нм. Съществува от около 700 хил.години, когато се правят модернизации на галактиката, свързани в частност, с повишаване излъчванията в силно късо-вълновата електромагнитна област, необходимо за новите, по-съвършени луш-градини. Впоследствие ще бъдат публикувани по-подробни данни за тази планета.

Сумарна ориентировъчна таблица на основните фини и плътни полета, енергии, материи, обекти, същества.

    Земята многократно е променяла наклона на оста си, мястото на географските и магнитни полюси и посоката им и мн.др, които са били необходими за новите посеви и модификации в луш-градината, или за развитието на Земята. Регистрираните днес хоризонтални движения на континентите от порядъка на няколко милиметра годишно, са непостоянни флуктуации в различни посоки с променлив период и амплитуда. Съвсем необосновано и наивно днешният им ход е екстраполиран към цялата геологична история и се стига до смешното хрумване за Гондвана. Подобни флуктуации по вертикала, но много по-бързи са причинявали потъване и изплуване на повечето континенти или техни части. Само 23% от днешната суша е била винаги суша – напр. Родопите, Тибет.
 
ХРОНОЛОГИЯ.
    1-ва ЕРА- 2.8млрд.г – детство и юношество на великото същество Земя; формиране и стабилизиране нейните ПлАз, ПАз, прото-САз; на плътното тяло, което осигурява твърдата, течна и газова среда за луш-градината.
    2-ра ЕРА- 1.95млрд.г (⅔Протерозой) – първи посев – едноклетъчни и многоклетъчни, самостойно хранещи се - растения, само във водата; плътно и прото-витално тяло. Почти никакъв луш.
    3-та ЕРА- 1.11млрд.г. (⅓Протерозой, Камбрий, Силур, Девон и Карбон) – втори посев – големи растения на сушата, после и във водата; плътно и витално тяло. Незначително количество луш.
    4-та ЕРА- 280млн.г. (Перм, Триас, Юра, Креда) - трети посев – животни; предимно на сушата; плътно, витално, прото-астрално тяло; видов групов дух. Дават доста голямо количество използваем луш.
  1-ва епоха – гиганти, предимно влечуги, както и тичащи и др. двукраки.
  2-ра епоха – въведен е ПАз; леки модификации, летящи -заври.
  3-та епоха – преходна; опити с първи хищни -заври – малки, подвижни. Следва пълно отстраняване на -заврите, като тотално неуспешна насока.
    5-та ЕРА- 50млн.г. (Еоцен... Плейстоцен) – 4-ти посев - ера на хищниците; плътно, витално, астрално тяло; включено е ново енергийно зареждане – чрез сън.
  1-ва епоха- – най-голям новаторски скок - разнообразни риби, рибоподобни, земноводни, насекоми, сухоземни 4-краки, твърде много хищници.
  2-ра еп. – добавени са много тревопасни и птици.
  3-та – бозайници, човеко-под. маймуни, относит. намаляване хищниците.
  4-та – добавен нов посев, експериментален модел – предчовек 1 (ПЧ1) – със специален ПАз.
  5, 6-та – модифик. на ПЧ2 – нови варианти на специализ. части на ПАз.
  7-12-та – ПЧ3 - създаване и отработване на прото-САз; в 10-та се прави първи опит за въвеждане частична свободна воля; в 12-та отново биват намалени хищниците.
  13-та – изпробва се нова модификация на ПЧ2 – установява се, че на базата на ПАз и групов дух, на подсъзнателно автоматично луш-производство, не може да се продължава; ПЧ2 е изоставен.
  14-та – ПЧ4, доста висше астрално тяло, реален САз, първо прото-ментално тяло и прото-чакри. Именно при него е направено голямото откритие, че любовта създава фин дестилиран луш. След допълнителни експерименти и анализи на базата на ПЧ4, е решено да започне нова Ера, която да осигури централна роля на следващия модел – ЧОВЕК-1. Направени са съответни корекции в планетарните и биосферни параметри, с цел осигуряване най-подходяща среда за развитие на неговите 2 половинки, които цял живот да копнеят една за друга да се търсят, намират, любят редовно опитвайки се да се съединят отново, с което да генерират фин луш, а понякога и да създават поколение. Заложено е неговото превъзходство над всички други плътни същества на планетата. По подобен начин са модифицирани много от останалите животни. Специална група бого-човеци помага за обучението на новия човек-1 и за създаване и обучаване на новите видове и модификации животни. Някои от тези животни са отместени доста назад във времето, което силно обърква хронологията на създаването им от ниво на плътното време.
 
    6-та ЕРА - на РАЗДЕЛНО-ПОЛОВИЯ ЧОВЕК (преди ~900 хил.г). Последен етап от големия проект за практическо създаване на машинка за фин луш.
    Първите 3 епохи, под непосредственото ръководство на локални богове, са продължили съответно 6, 9 и 10 хил.години. През тях се извършва постепенен преход от експерименталното животно пред-човек - посев 4М в луш-градината, към разделно-полов човек – груповият дух все повече се редуцира и се усилва индивидуалния САз. Част от тези преходни епохи са на тогавашната Атлантида, затова някои автори погрешно ги смесват с последните епохи на Лемурия или Атлантида.
През 4-та епоха се влкючват и учители – специално обучени от боговете най-добри сред хората. През следващите 39 в ръководството все повече участват посветени и учители, израстнали измежду хората. От 5-та отново биват допуснати тъмнинатите, временно отстранени в началото на ерата. През 11-та се появяват нефилимите. Едва през 17-та хората са вече узрели за да бъдат оставени изцяло на собствените Азове, без групов дух.
     Всяка модификация ЧОВЕК се отглежда една епоха (няколко хиляди години), анализират се предимства и недостатъци, насоки за усъвършен-стване. После опитното поле се "изорава" и се оставя да отлежи няколко хиляди години, понякога под океан или полярен ледник. Преди това се подготвя "семето" за следващия посев, като се подбират и обучават няколко групи най-напреднали представители от различните раси, извършват се планираните корекции и на друго място в градината, където почвата вече е станала добра, се "засява" новата реколта.
    През 43-та епоха, преди около 500 хил.год. се прави по-сериозен опит за въвеждане на свободната човешка воля (СЧВ); тази епоха просъществувала едва 1300г – най-кратката, тъй като волята на още неопитните човеци е била практически изцяло освободена и те много скоро се самоунищожили. При всички други опити със СЧВ, тя е само частично освободена – в един или друг аспект и само в някаква степен. Най-дългата епоха е била 42хил.г.
    Обикновено всяка нова епоха започва под ръководство на богове или посветени и след установяване и стабилизиране, хората биват оставени на тяхната СЧВ и някои вътрешно заложени програми. При 7 епохи е изпробвано от самото начало да бъдат оставени на СЧВ, но бързо и силно са деградирали до пълен хаос и унищожение. От тях 5 (общо 16 от всичките), се изкривяват до матриархат - по-емоционално хаотични, по-бързо самоунищожаващи се. Особено извратена е била последната такава, 7-ма по ред назад във времето, когато мъжете са използвани като разплоден и работен добитък и третирани с необикновена жестокост. През тази епоха са преминали доста от днешните азове. Подсъзнателни спомени от тогава са причина за непонятно жестоко, отмъстително отношение на някои мъже и днес към жените. В ~30 епохи се стига до тютюнопушене, в ~50 до спиртни питиета, в ~20 до други наркотици. Ръстът на човека започва от 1.3 – 1.5 м през първите ~10 епохи, нараства постепенно до 3-4 м около 30-та, когато се правят леки корекции от божествено ниво, след което плавно флуктуира около 1.5-2м.
    Тъмнинатите, негативните странични ефекти от СЧВ и вътрешните затрудняващи програмирания неизбежно водят до обща деградация на обществото - влошаване на "машинката" за луш. Когато тя престане да подобрява праната ("суровата" ПсЕн), а да я влошава, се налага препрограмиране и рестартиране. Това е правено 122 пъти в настоящата, 6-та ера. Основна локализация на последните епохи: 117- Южна Америка, 118- Южна Африка, 119- Северна Америка, 120-Лемурия (южен Тихи океан), 121-Сахара, 122-Атлантида (северен Атлантически океан). Настоящата 123-та започва от 4 различни области – Египет, Индия, Китай, Северна Америка.
    Въпреки необходимостта от многократно натискане на копчето за "нулиране", като цяло земната луш-градина е свършила много добра работа, особено като се има предвид че е един от първите модели и е основата, на която са изградени милиони други, все по съвършенни, разнообразни и интересни. Някои от нас ще имат възможност да ги опознаят и да се включат в техния живот или ръководство в бъдеще, след успешно завършване на плътното училище Земя.
    Има някои несъответствия между тази хронология и приетата в палеонтологията. Това е предимно от недостиг на вярна информация, поради което липсва правилна насока на мислене и търсене. Нещо повече – битуват редица погрешни парадигми – големият взрив, случайно създаване на живота, автоматично поддържане на света, спонтанна еволюция, произход на човека от маймуна, човекът е мосоядец и мн.др. Приемат се само находките, или се измислят или изманипулирват такива, които обслужват тези парадигми. Другата причина е целенасочено подтискане или прикриване и унищожаване на разкрития, които биха застрашили научно-административната власт на тези, които я имат в момента.
    Такива несъответствия са хронологичните места на първите риби, земноводни и бозайници – те са внесени впоследствие, назад във времето, за допълнителни експерименти или вторично променяне на някои параметри на системата. Има единични открития на останки от предишните човешки епохи, които са се промъквали в пресата, но са бивали потулени – това в същност е и желанието на боговете, защото ако присъстваше информация за предходните епохи, много по-вероятно бихме затънали в някоя подсказана от тях неправилна насока, а така има възможност да открием и нещо ново. Отделни находки от днешни или бъдещи културни и технически предмети в пластове от преди много милиони години са от инциденти с престарали се пътешественици във времето, или пошегували се посветени, разходили се от любопитство до тамошното време. За сега такива предмети може да се изследват само с езотерични методи. Ако хората узреят за да ги приемат правилно, ще бъдат показани местата и начина за достигане до остатъците от цивилизациите на предишните епохи и до общия подземен музей на всички предишни ери и техните епохи.
 
ХРОНОЛОГИЧНА ТАБЛИЦА
Всички познати същества имат плътно тяло (затова ги познаваме), както и различно ниво витално (ВиТ), осигуряващо ЕИ връзка за управление на плътното и прибиране на луша. ИППВП- индивидуална постоянна  плътно-витална памет (~ROM), осигуряваща управление на основните жизнени функции; груп. рег.- групов разум, регулиращ общността; КАз – комплексен надсъзнателен аз от по-високо ниво.

 
Лекциите ще бъдат осъвременявани периодично.  

 НЕО-ЕЗОТЕРИЧНИ  ЛЕКЦИИ – л.04, v.2 (окт.11)
Esoteric Copyright– Симон Живков, 2009
To top / начало ;    Home / Главна стр.

  История: v1- авг.09;
  v2 (окт.11): Уточнение за динамичен и статичен етер.