ЛЕКЦИИ по НОВА ЕЗОТЕРИКА - Симон Живков
 
ЕДИНЕНИЕ на СТАНДАРТНИ и АЛТЕРНАТИВНИ НАУКИ и ЕЗОТЕРИКА
Един нов и необичаен поглед на човек, здраве, наука, общество, вселена
Ancient tninker
  UNITING the STANDARD and ALTERNATIVE science and ESOTERICS   ( Lectures on New esoterica ), by SIMON JIVKOV
A NEW, АLTERNATIVE  view  on  HUMAN, HEALTH, SCIENCE, SOCIETY, UNIVERSE     English 
  ЛЕКЦИИ по НОВОЙ ЭЗОТЕРИКИ   ( объединяющие науки и эзотерики )
АЛТЕРНАТИВНЫЙ  взгляд  на  ЧЕЛОВЕКА,  ЗДОРОВЬЕ,  НАУКА,  ОБЩЕСТВО,  МИР     Русский 
Einstein thinking

Значение на:   Езотерични - не толкова тайни, вътрешни и затворени, колкото необичайни знания,       
както древни, така и съвременни, изпреварващи, коригиращи и допълващи стандартните науки и начина на живот,
подходящи за хора с отворено, но конструктивно критично мислене.
    Духовен - свързан с израстване на човешкия дух и съзнание, а не религиозен.
За последната версия на всяка страница, кликвайте бутон "Reload/Refresh" на браузъра си!  
Html страници:
00t- Мини увод-резюме (2стр); 00s- Кратък увод-приказка (4 стр); Подробно СЪДЪРЖАНИЕ ;
  За АВТОРА 
  Aктуални теми:    Вредна музика Опасната религия Индигови деца Ко-вирус не е страшен Плашилото 2012г
Постепенно лекциите ще бъдат заменени с  обновена версия и подредба, като бъдеща трилогия, с по 7 глави всяка:
(  Новите, или основно преработени пасажи - в син цвят  )
  1- УВОД   2- ОСН. ПОНЯТИЯ   3- ОБЗОР   4- КОСМОС и ЗЕМЯ   5- ЕЗО-АНАТОМИЯ   6- МЕДИТАЦИЯ 7- НАПРЕДЪК ДОПЪЛНЕНИЯ-1
  07a- ХРАНЕНЕ   08- ВРЕДНОСТИ   09- ПРОФИЛАКТИКА 10- ЛЕЧЕНИЕ   11- ЛЕЧ. ГЛАД   12- ДОМ и БИТ 13- СОЦИАЛНА ЕТИКА ДОПЪЛНЕНИЯ-2
14- ПР. НАУКИ 15- ХУМ. НАУКИ 16- ОБРАЗОВАНИЕ 17- ОБЩЕСТВ. УСТР. 18- ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ   19- ИСТОРИЯ, ПРИЛОЖ. 20- ПЛАВЕН ПРЕХОД   ДОПЪЛНЕНИЯ
Classical meditation     Лекциите са набор от знания, подлежащ на проверка, а не вяра или религия. След Теософията на Елена Блаватска, Антропософията на Рудолф Щайнер и Агни йога на Елена Рьорих, те представят поредния нов вариант на езотеричните знания - обединени с правилното от стандартни и алтернативни науки.
    Резултат са от многогодишно старателно събиране на знания - капка по капка, стъпка по стъпка. Придържат се само към вярна и точна информация, съобразно максималните способности на автора.
    Одобрени са от Велики духовни учители, но само за предпазване от съществени грешки – без претенции да са последни, идеални или единствените правилни - светът е огромен и динамичен, може да бъде разглеждан от различни страни и начини, знанията за него постоянно се разширяват.

Предлагат в кратка популярна форма
 
ВСЕОБЩА СИСТЕМА от АВАНГАРДНИ ЗНАНИЯ -

алтернативна НАУЧНО-ФИЛОСОФСКА ОСНОВА за РАЗВИТИЕ   и   нов НАЧИН на ЖИВОТ.

Базиранa на правилното от СТАНДАРТНИТЕ и АЛТЕРНАТИВНИТЕ науки,
ЕЗОТЕРИЧНАТА мъдрост, НАУЧНАТА ИНТУИЦИЯ и полезното от РЕЛИГИИТЕ.

Цел   –   да дадат кратки, но достатъчно пълни и точни сведения за:
Смисъла за съществуване и устройството на човека и вселената;
Осигуряване на здрав и пълноценен живот;
Главните грешки в днешното общество и наука
и как те могат да бъдат поправени успешно и трайно.
Да подготвят радикални позитивни промени в човека и обществото.


 
    Хората страдат от многобройни болести и недъзи; от своеволия на началници, нахалници, администратори, политици; от престъпници и разбойници; от неразумната организация на обществото като цяло. Мнозина осъзнават, че някои фундаментални науки са в стагнация, с доста грешки и непълноти, че наука и религия не могат да дадат задоволителен отговор на основни жизнено-философски въпроси. Все по-малко хора вярват, че живота и човека са възникнали от само себе си, от случайни мутации, или че са създадени от белобрад невидим старец, титулован бог. Много хора разбират, че обществото е прекалено комерсиализирано и бездуховно, че моралът, етиката и естетиката са тотално принизени и са убедени, че това положение трябва съществено да се промени.
 
          Може да се обособят 4 главни подхода при обсъждането на тези основни въпроси:
    1- При езотеричния, най-стария, е давано пълно и правилно знание само в затворени висши школи - до сега не е имало всеобхватно масово издание. Днес има много полезни нови и класически публикации, но най-популярни са езотерико-подобните пророчества, диктовки, ченълинги и пр. Информацията в тях е малко, фантазиите много. Правилното и полезно, което е средно под 4%, трудно може да се извлече и често бива дискредитирано, "разкрасено" с потоп измислици. Това води до хаос в знанията и мислите на наивния читател и предизвиква недоверие или насмешка у здравомислещия.
    2- Религиозният днес е най-непълен и изкривен - неуместен атавизъм, но с огромен брой поклонници, тъй като запълва зеещи празнини в образование, семейно и обществено възпитание и наука. Религията възниква на базата на езотеричните сведения, но голяма част от мъдрото и полезното е забравено или нарочно отстранено и повечето църкви обслужват политически, комерсиални и специални интереси, макар и маскирани под благовидна форма. Някои по-правилни (будизъм, даоизъм, бахайство и пр.) могат да бъдат полезни, но с тях не може да се постигнат съществени и по-висши знания и способности.
    3- Стандартната наука е по-пълна като философия, но само в рамките на познатото плътно-физическо ниво. Тя също не може да отговори на някои основни жизнено-философски въпроси, не може да обясни много природни и научни феномени и често ги отрича, без да ги изследва, докато религията ги "обяснява" като чудо или творение на дявола. В някои отношения науката прилича на религия – изследва само области, за които се вярва, че са правилни и то по такъв начин, че да няма противоречия с общоприетите научни парадигми и с големите комерсиални интереси – иначе изследването ще бъде обявено за ненаучно, мистицизъм, лъженаука или просто потулено.
    4- Алтернативни науки е общото название на редица новаторски научни изследвания, групови или индивидуални, частично приети или непризнати от стандартната научна общност. Напр. Галилеева електродинамика, Съюз за естествена философия, Руска академия на естествените науки, Харолд Аспден, Генадий Шипов и мн.др.
    Повечето от тези 4 направления ограничено или никак не признават останалите, дори някои яростно се противопоставят на други. Точно според старата максима "Разделяй и владей!", в случая умовете на хората, но също и държавните средства.
 
    Настоящите лекции се стремят да ги обединят, за да се постигне максимално пълно и правилно знание, да се прекрати самозатвореното и самоподдържащо се деградиране на човешкото общество и да се извърши съществен, коренен прелом към подобрение. Мирно и безопасно, но непреодолимо и необратимо.
    Предлагат Единна комплексна хипотеза (КоХ) за създаване и устройство на вселената - база за обяснение на всички познати и неизвестни явления. За правилно разбиране на КоХ и лекциите е важно човек да се освободи от предразсъдъци и консерватизъм, и да си активира възможно по-висше, ментално въображение. Само посредственият консервативен учен обявява за псевдо-наука или шарлатания всичко необичайно, което не разбира или не харесва. Така се опитва да прикрие своето нежелание да го приеме или неспособност да го разбере.
        Указания за правилността на КоХ ще бъдат:
    1 - ако дава цялостна и логична картина на света;
    2 - ако не противоречи на научните теории, успешно ги коригира или обяснява като частни случаи;
    3 - ако успешно обяснява загадките на природата, науката и обществото;
    4 - ако нейни елементи и следствия от тях имат експериментално потвърждение. Чрез увеличаване броя на преките и косвени доказателства, тази хипотеза все повече ще се оформя като единна теория за космо- и антропо- генезиса и устройството на човека и вселената.
 
        Някои основни елементи на КоХ:
  1) Вселената е създадена и се контролира от енерго-информационно (божествено) ниво.
  2) Първооснова на всички материи и полета в нашата вселена е многомерното торсионно поле динамичен етер.
( Динамичен по вътрешна структура, не е свързан с понятията динамичен и статичен етер от 19 век ) Относно някои негови параметри е приет негласно от съвременната физика под името физически вакуум.
  3) Съществуват непознати за стандартната наука фини материи и енергии - напр. освен видимото плътно тяло, човек има още 3 фини: витално, астрално и ментално;
  4) Човекът е създаден като машинка за производство на луш - храна за боговете;
  5) Човешкото тяло се управлява от АЗ (душа) - енерго-информационна същност, подобна на компютърна програма (софтуер) от много високо ниво; без нея тялото би било нефункциониращ набор от мускули и кости;
  6) Съществуват многобройни фини вредители (тъмнинати) и пречещи вътрешни програмирания (подобни на компютърни вируси) - предизвикателство за преодоляване от високо развити човешки азове;
  7) В първите епохи от човешката история, непознати днес, не е имало болести, а причините за много от тях са коренно различни от приетите днес;
  8) Свободната човешка воля (СЧВ), дадена преди много хиляди години като способ за качествено ново творчество, се оказва с огромен страничен ефект - тя е основен вредител и деградатор на човешкото общество;
  9) Религиозните и други психо-емоционални пристрастявания са глобално изпитание за преодоляване - те ограничават духовното развитие и изсмукват фина енергия от мнозинството земно население.
 
    Примери за предварителни експериментални потвърждения на КоХ:
UV-visualisation   – Регистриране на данни за фините тела на човека, чрез анализ на средата (въздуха) около плътното тяло, показващ:
    - Промяна в плазмографската структура - чрез кирлиянова фотография (високоволтова плазмография);
    - Промяна на някои оптични параметри - чрез поляриметри със специфична конструкция;
    - Промяна в проводимостта на въздуха, измерена чрез високоволтово възбуждане;
    - Наличие на необичайно УВ-излъчване, измерено чрез канален фото-умножител (CPM).
 – Регистриране на данни за Непознати енергозахранващи космически полета ("пространствен огън") - чрез съответна конструкция поляриметър;
 – Регистриране на електрически импулси във вода, плодове и др, генерирани от Неизвестни невидими (фини) форми - чрез специализиран ЕлектроЕнцефалоГраф (ЕЕГ).
    Тези и други примери ще бъдат дадени в л.18 и л.19, и периодично разширявани и допълвани.

Лекции 1 и 2 включват най-общото и основното, 3 до 6 са разширена база на философията, 7 до 17 са предимно приложни, 18 и 19 дават кратки сведения за история, настояще и бъдеще на експерименталните изследвания и някои приложения, 20-та е обобщаваща и заключителна.

    Чрез кратка, научно и езотерично вярна информация,  лекциите ще ни научат или подскажат:
 
Как да постигнем физическо и духовно здраве и работоспособност,
  да сме неподвластни на дистрес, тъга и депресия,
    неприкосновени за болести и вредители,
      защитени от крадци и разбойници;

Какво е миналото, настоящето и бъдещето на човека и света,
  как правилно да използваме природата,
    как да получаваме вярна и точна информация за космоса, обществото, човека, своето здраве;
Как да открием скритите си латентни способности,
  чрез които с любов и доброта, но с огромна мощ ще можем:

да коригираме повредите на природата, човека и обществото,
  причинени от човешкото невежество и самонадеяност;
    да живеем произволно дълго и в условия, които си изберем или създадем;
      да използваме, изследваме и развиваме много други неочаквани способности. 
    Дадена е една правилна база и един правилен път, за да може всеки желаещ и потенциално готов
да продължи самостоятелното си развитие с помощта на своето разширено съзнание и духовните си водачи.
 
    Лекциите са лично убеждение на автора, което той изказва според последните си знания, правата си на свободен гражданин, съобразно Контитуцията и Всеобщата декларация за човешките права;
    и с молба да бъде извинен за неизбежните непълноти, неясноти и неточности.

Информация за книгата по тези лекции, на английски, и за произвежданите лечебни уреди.
Един добър начин за отмора и духовно усъвършенстване е посещение на оперети и позитивни мюзикли - 
Музикален театър "Ст.Македонски" (неофициален сайт);   


Конструктивна критика, предложения и коментари ще бъдат приети с благодарност:   seleq@seleq.org  


Начало - to Top        В процес на изграждане.     Under construction.              Simon Jivkov; All rights reserved, 2008-2020.