ЛЕКЦИЯ (html):     00t--Мини увод-резюме,   00s--Кратък увод-приказка;   01--Увод,   02--Основни понятия,   03--Обзор религии,   04--Космогенезис,   05--Анатомия,   06–-Медитация,   07--Хранене,   08--Вредности,   09--Здравна профилактика,   10-- Лечение,   11--Лечебен глад, обсебване, карма,   12--Дом и бит,   13--Социална етика,   14--Наука,   15--Хуманитарни науки,   16--Образование,   17--Обществено устройство,   18--Експериментални изследвания,   19--История и приложения,   20--Плавен преход, заключение;   21--Допълнения;   Корона-вирус не е страшен;     Home / Главна стр.

 ПРЕОСМИСЛЯНЕ на ЖИВОТА и СВЕТА - Симон Живков 
 ЛЕКЦИИ по Нова езотерика – единение с науката 
Лек.1. УВОДЕН ОБЗОР
v.13'н (Апр.19)
    Тази книга дава кратки всеобщи знания, които може да бъдат както научно-философска база за развитие, така и пряко приложима система за живот. Разказва за малко познати стари и нови открития, за огромните възможности на човека, който чрез неочаквано прости неща - психика, начин на живот, мисли и чувства, храна и околна обстановка, може да си осигури здраве, сила, творчески способности, семейно и социално благополучие.
    Класически 'езотеричен' значи таен, затворен, за посветени. Днес често го свързват с мистика, фантастика и противопоставяне на науката. Тук под езотерични се разбират необичайни знания, древни и съвременни, допълващи, коригиращи и изпреварващи стандартните науки и ежедневния живот. Духовен - свързан с израстване на човешкия дух, интелект и съзнание, а не религиозен. Езотеричните знания са динамични – това е поредното им обновяване, съобразено с интелектуалното и духовно ниво на обществото.
    Книгата е с подзаглавие Нова Езотерика, понеже е различна както от стандартната наука, така и от обичайната езотерика. Затова е своеобразно предизвикателство за свободно, непредубедено, конструктивно-критично мислене! Целта е да се обедини правилното от науката – стандартна и алтернативна, с вярното и полезното от езотерика, религии, "Ню Ейдж", йога, философски и други системи за духовно и личностно усъвършенстване.
    Много от описаното тук може да изглежда утопично и абсурдно за познатите научни закони и обществени правила. Обаче не бива да се отхвърля прибързано – нека отлежи, нека бъде осмислено от интуиция и вътрешен усет, съвместно с интелект и чувства. Далеч не всичко е известно на днешната наука и е обичайно новостите да се приемат бавно и трудно. Но в днешното, изискващо промяна време, те са особено необходими, при това радикални. Показателна е мисълта на Нийлс Бор (един от създателите на съвременната физика, Нобелов лауреат) "Вашата хипотеза не е достатъчно налудничава, за да е вярна!" Да не забравяме, че много теми от вчерашната фантастика днес са научна истина, и да се надяваме че тази книга е достатъчно налудничава, за да бъде вярна.
    Авторът не желае да натрапва своето присъствие и принос, затова говори за себе си в 3-то лице. Описаното в лекциите е негово лично убеждение, базирано на последните му знания, което изказва като свободен гражданин на света, съобразно Всеобщата декларация за човешките права.
    И с молба да бъде извинен за непълноти, неясноти и неточности.
 
    ЦЕЛИ:   1. Да съдействат на всеки, склонен да узнае предназначението на Вселената, живота, човека.
  2. Да предложат на хората как да живеят така, че да не се разболяват, да постигнат божествено заложените у всеки 200 до 300 години живот във физическо и духовно здраве и творческа работоспособност, в радост и удовлетвореност.
  3. Да компенсират редица грешки и непълноти на образованието и науката, като дадат кратка вярна информация за миналото, настоящето и възможното бъдеще на човека и света, за правилно усвояване на природата и латентните способности на човека.
  4. Да подготвят правилни хора, които могат да направят съществени позитивни промени в човечеството. Това може да се направи само чрез радикално нови методи, поради трайно внедрената в човешкото общество негативност, като самоподдържаща се система, неотстранима чрез обичайни методи.
  Нямат за цел, нито е възможно в тази кратка форма, да убеждават и доказват, затова разчитат предимно на интуиция и непредубеденост на готовите за тях.
 
    ЕЗОТЕРИЧНИ знания са давани от най-древни времена. Повечето религии в началото си са имали правилна езотерична база. Малка част е запазена в днешните Веди, Махабхарат, Талмуд, Библия и др, но предимно в алегорични, кодирани, маскирани и пр. трудни за разбиране форми.
  От чисто езотеричните по-близки и открояващи се са следните.
    В края на 19в. Елена Блаватска създава Теософското общество и дава на света Тайната доктрина. Възхитителна е огромната за времето си ерудиция на авторката в много научни области. Тя е получила информацията предимно езотерично, след което я представя и коментира според своя светоглед. Обемът е огромен и малцина могат да прочетат всички томове, а още по-малко да ги разберат и осмислят.
    Антропософията на Рудолф Щайнер, от началото на 20 век, стартирала с "Философия на свободата" (1894г), е насочена към универсално знание за човека и неговата среда, теоретично и приложно. Тя е продължение на Теософията, синтез на науки, религии и езотерика, чрез способностите на автора за пряк достъп до космическата мъдрост. Отхвърля мистиката като неподходяща за съвременната епоха, акцентира на духовен индивидуализъм, дава интересни насоки за редица науки, както и нова гимнастика – евритмия.
    През 20-те и 30-те години на 20-ти век Елена Рьорих издава многотомна поредица Агни (огнена) йога – учението на живата етика. По-тясно насочена към подобряване начина на живот и постигане на висши способности. По-близка е до преките наставления от Велики учители, с по-малко авторово участие, отколкото на Блаватска. Също доста обемиста, с особена подредба, с предизвикателства и алегории. Много неща се разбират само от читател с високо духовно ниво, едва след неколкократно прочитане и осмисляне. Най-концентрирана, кратка и точна е 4-та част, самата Агни йога.
    До сега не е имало достатъчно пълно, всеобхватно и подредено издание на езотеричните знания. Класическите послания са залагали главно на емоциите, обикновено чрез философско-мистични и алегорични притчи, разкази, поетика, спиритични и окултни демонстрации на малки чудеса. В чист пряк вид са давани само части от езотеричното знание, само в затворени школи за ученици от високо ниво.
    Днес наред с полезните нови и класически издания, има много езотерико-подобни фантазии, пророчества, диктовки, т.н. ченълинги и пр, с малко информация и много измислици. Правилното и полезното, което е средно под 4%, трудно се разбира и бива доста дискредитирано, когато е "разкрасено" с потоп от 96% небивалици. Това води до голям хаос в знанията и мислите на наивния читател и недоверие или насмешка у здравомислещия. При много автори има тенденция към намаляване на вярното и увеличаване на измисленото във всяка следваща книга. Обаче всеки компромис с правдата предизвиква засилен явен и скрит натиск върху автора за все по-големи компромиси. Поради всичко това популярната езотерика има ограничена аудитория, слаба ефективност и краткотрайно въздейства върху обществото.
    Предлаганите лекции се стремят да намалят споменатите недостатъци. Те са уникален опит да се обхванат всички основни области на природата и обществото, кратко, точно, систематизирано, без мистика и фантастика, с научен подход. Стремежът е да се каже само основното, най-важно и съществено, при това на разбираем език. Някои неща се дават за първи път на тази планета или за тази епоха. Има въпроси, които са само загатнати, понеже за тях не може да се даде публично информация. По същата причина някои понятия са само с абревиатура.
 
    Лекциите са резултат на многогодишно старателно, понякога с упорити усилия, събиране на информация – капка по капка, стъпка по стъпка. Те любезно предлагат, а не налагат; дават цялостен светоглед, а не фрагментарни възгледи; рационални знания, а не сляпа вяра. Вярата е полезна само за затвърждаване на знанията, постигнати чрез интелект, логика, интуиция и вътрешен усет. Дадена е само вярна и точна информация, съобразно максималните способности на автора. Тя е на базата на знание, опит и начин на мислене на човек в плътно-физическо тяло, но с разширени способности за пряко приемане на космическата мъдрост.
    Много от историческите открития на Нютон, Менделеев, Тесла, Нилс Бор, Айнщайн, Шрьодингер са направени с вдъхновението и актуализираната интерпретация на древната езотерична мъдрост, или чрез директен прочит в огромната божествена База-данни, известна като Акашки записи. (Всеобщата памет и управление на Вселената) Авторът определено предпочита и използва последното, но е далеч от самомнение за съвършенство и всезнание. Желае само да сподели наличните си знания и опит, да предложи някои насоки как може да се постигне и продължи всичко описано тук, а всеки сам трябва да намери подходящия за себе си път.
    Само някои грешки и непълноти са коригирани от Велики духовни учители, тъй като те нямат право на пряка намеса в земния живот. Лекциите не претендират да са единствени, последни, най-добри – светът е динамичен и многообразен, може да се изучава от различни гледни точки, знанията за него постоянно се обновяват. Авторът излага своето виждане и разбиране – друг човек може да опише същите въпроси по друг начин, но също вярно. Имало е, има, и ще продължават други такива публикации. Всички те са в известна степен допълващи се, обсъждат нещата от различни страни, подходящи са за различни хора. Авторът ги приветства, особено тези, които ще бъдат на по-високо и по-добро ниво!
    Лекциите се стремят да са на съвременен език и в синхрон с днешното културно и научно-техническо ниво. Многото санскритски и др. чужди и стари думи и понятия от източната философия, често срещани в езотеричната литература, са ненужни и пречещи за възприемане и запомняне, особено в западен тип общество. Затова тук са използвани само някои чужди термини, придобили международна популярност – акаша, карма, прана и др, като точно е дефинирано значението им.
    Много важни са включените в книгата описания на физични и електронни уреди и резултати от инструментални изследвания, подкрепящи някои застъпвани в лекциите становища. Повечето езотерици неглижират или изцяло пренебрегват този въпрос. Уви, наличното е твърде малко и не е особено убедително. В лек.19 ще бъде дадена подборка от по-сериозни и съществени изследвания през последния век, както и получените от автора резултати. Нищожно малко учени работят в тази област, понеже тя не носи пари, слава и цитати, а опасност от подигравки и отхвърляне от "сериозната" научна общност.
    От друга страна има неумели и наивни публикации, които дискредитират темата и отблъскват непредубедените учени, сериозните читатели. Но дори добре описаното често бива игнорирано или упорито отхвърляно от ограничените консервативни учени. Както Хелиоцентричната система на Коперник от 1515г е приета едва след повече от 200 год.; Както през 1848 г. е осмян и затворен в лудница Игнац Земелвайс за неговото откритие, че причина за много болести са неизвестни микро-частици – всеобщо приетите 20-30 год. по-късно микроби и вируси; Дори и през 1982 г. е уволнен Дан Шехтман, за да не дискредитира университета с "фалшиво" откритие – квази-кристали, за което след 32 г. получава Нобелова награда; И толкова много други.
 
    ПРЕДИСЛОВИЕ: За нормален живот на човек е нужно толкова малко, а днешната все по-комерсиализирана индустрия произвежда толкова много ненужни предмети и услуги, много от тях вредни. Хората страдат от много болести и недъзи; от своеволия на началници, нахалници, администратори, политици и разбойници; от неразумната организация на цялото общество. Купуват купища вещи, на които служат, вместо вещите да им служат. Животът е ориентиран главно към пари, имоти и нездрави удоволствия, техника и технологии, а развитието на духа е пренебрегнато.
    Наука и религии дават противоречиви и непълни отговори на основни въпроси за създаването и устройството на вселената и човека, за смисъла на човешкото съществуване. Малцина вярват, че животът и човекът са възникнали от само себе си, от случайни мутации, или че са създадени от белобрад невидим старец, титулован бог. Все повече хора разбират, че обществото е прекалено комерсиално и бездуховно, че моралът, етиката и естетиката са принизени и са убедени, че това положение трябва съществено да се промени.
 
      Може да се обособят 4 подхода при обсъждането на тези основни въпроси:
  1- Религиозният днес е най-непълен и изкривен - неуместен атавизъм, който обаче събира поклонници, тъй като запълва зеещи празнини в образование, семейно и обществено възпитание и наука. Религията възниква във време на страх и невежество, на нужда от вяра и подчинение на авторитет, за оцеляване. Тогава е източник на всички знания, но и произволно манипулира неукия народ. Днес голяма част от мъдрото и полезното е забравено или нарочно отстранено и повечето църкви обслужват политически, комерсиални и специални интереси, макар и маскирани под благовидна форма. Атеизмът също е вяра, както и принадлежността към много от политическите партии. Всички те се базират на безусловно подчинение и вярност на лидер или идеология, без особена логика и обоснованост. Някои по-правилни религии (будизъм, даоизъм, бахайство) могат да бъдат полезни, но с тях не може да се постигнат съществени и по-висши знания и способности.
  2- Стандартната наука е по-пълна като философия, но само в рамките на познатото плътно-физическо ниво. Тя също не може да отговори на основни философски въпроси, не може да обясни много природни и научни феномени и често ги отрича, без да ги изследва, или дава наивни и нелогични, но наукоподобни обяснения, докато религията ги "обяснява" с чудо, или творение на дявола. Природните науки са в стагнация, с доста противоречия и грешки, но твърде консервативни и с високо самомнение, за да допуснат това. В някои отношения науката прилича на религия – изследва само области, за които се вярва, че са правилни и то по такъв начин, че да няма противоречия с общоприетите научни парадигми и с големите комерсиални интереси – иначе изследването ще бъде обявено за ненаучно, мистицизъм, лъженаука.
  3- Алтернативни науки е общо название на редица новаторски научни изследвания, групови или индивидуални, частично приети или непризнати от стандартната научна общност. Напр. Галилеева електродинамика, Съюз за естествена философия, Руска академия на естествените науки, Харолд Аспден, Генадий Шипов и мн.др. Имат правилни или по-добри от стандартните виждания по много въпроси.
  4- Езотеричният, най-старият, вече бе разгледан накратко. Тук може да се включат разните варианти на йога, на Ню Ейдж и други неконвенционални философски течения и многото хора, които приемат само някои елементи от горните 3 групи, търсещи нови и различни пътища за развитие и начин на живот.
 
НОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ накратко
    Повечето от тези 4 направления ограничено или никак не признават другите, дори някои яростно се противопоставят. Отново по старата максима "Разделяй и владей!", в случая умовете на хората, но също и държавните средства.
    Нито едно от тях не дава пълна и правилна картина на човека, обществото и вселената. Затова е крайно наложително да се обедини всичко полезно от тях, както и честно и смело да се осъзнае всичко грешно и непълно и да се търсят корекции чрез нови научни изследвания – теоретични и експериментални. Те трябва да са непредубедени, необременени с вяра и парадигми, комерсиални и личностни интереси, внимателно да се вслушват в научната интуиция и Космическата мъдрост.
    Нека направим първата крачка! Да се освободим от консерватизъм и предразсъдъци и да осъзнаем, че човек познава само малка част от околния свят, поради силно ограничените си сетива. Вижда в много малка област от електро-магнитния спектър; чува в малка част от звуковия диапазон; осезава само един вид материя и я смята за единствено възможна. Това води до ограничаване на мисленето и изследванията в рамките на така познатото – стандартната наука не познава много аспекти, както от далечния космос, така и от близката природа, от човека и неговата психика.
Въз основа на всичко това авторът предлага, за сега в популярна форма,
Комплексна единна Хипотеза за създаване и устройство на Вселената (КоХ).
    Указания за правилност на КоХ ще бъдат:
  1- цялостна картина на света, без вътрешни противоречия;
  2- без противоречия с налични научни теории, или тяхното успешно коригиране;
  3- успешно обясняване загадките на природата, науката и обществото;
  4- експериментално потвърждение на елементи на КоХ и следствия от тях.
  Чрез увеличаване броя на преките и косвени доказателства тази хипотеза все повече ще се оформя като единна теория на космо-/антропо- генезиса и устройството на човека и вселената.
    Основни елементи на КоХ: Базисната най-фина физическа субстанция е известният от древността етер (ефир), който запълва цялото пространство. В полето на етера са създадени всички материи и полета на нашата Вселена, и те са в състояние на ограничено и условно детерминиран хаос. Етерът е отхвърлен от стандартната наука, но впоследствие негласно е отново приет, като вакуум, който е с ненулеви параметри. Това се разглежда в гл.5 и 15.
    Освен видимото и осезаемо плътно тяло, човек има по-висшите витално, астрално и ментално. Те също са физически, но от фина материя, неизвестна на стандартната наука. Всяко по-фино прониква и обхваща предходното по-плътно. Всяка промяна в по-фино тяло, води до съответна промяна в по-плътните. Обратната зависимост е по-слаба. Има много същества само с фини тела, затова те са невидими и непознати за нас. Някои видове фина материя може да се регистрат чрез познати днес физични технологии и такива опити има от много години. В някои научни експерименти фината материя и фините същества се проявяват, но биват обявени за шум, случайни грешки, артефакти, или просто игнорирани. Начинът на мислене на стандартния учен не ги допуска, дори старателно ги отхвърля.
    Съществуването на етер и фини материи и дефинирането на материята като състояние на етера са 1-ви базисен елмент на КоХ.
    Телата на хората биха били само безжизнена материя, ако не ги управляват енерго-информационни ядра, наричани душа, дух, дъх, аз – нека приемем названието Аз. Това е много специфична софтуерна програма, съдържаща алгоритмите и данните, нужни за функциониране на сложното прецизно устройство човешко тяло, обикновено създадена преди хиляди години. Тя има висока степен на автономност и циклично се обогатява и усъвършенства в многобройни реализации – прераждания (реинкарнации) в различни плътно-физически тела.
    Когато човек заспи, АЗът напуска временно плътното тяло, заедно с носещите го фини тела, за енергийно зареждане и обучение в друго време-пространство. При смъртта трайно напуска тялото и след период на живот в астралните (фините) светове, започва следващото си прераждане като нова личност, но винаги запазва част от предишната. Азът има няколко компоненти – плътен, под-съзнателен, съзнателен, над-съзнателен (висш) и супер Аз. Около всичките тела и азове има защитни енергийни обвивки, наречени аура. Това е обяснено по-подробно в гл. 3.
    Нека приемем названието Богове за създателите на нашия свят, като налично понятие, а не като религиозност. Чрез своята воля те създават, управляват и поддържат физическите светове, както фините, така и плътния. Редът на създаване е отгоре надолу – първо най-висшите, най-фини, после по-плътните, като по-висшите имат повече измерения, но по-малък обем. Всеки е подобен на компютърна симулация на следващия по-плътен.
    Нека приемем също, че въпросът за произход, устройство и съществуване на боговете, като трудно обозрим от човешко ниво, е извън обсега на тази книга. И да се ограничим с нашата вселена, с произход, устройство, здраве и напредък на човека.
    Рационалното божествено-информационно създаване и контрол на света е 2-ри елемент на КоХ.
    Човекът е създаден за да произвежда основна жизнена субстанция, необходима за божествения свят. Тя е едновременно храна, енергия, питие, градивност, виталност, развлечение. Ще използваме названието луш, прието от Роберт Монро, който правилно и колоритно описва този въпрос в книгите Пътуване извън тялото. Тази вездесъща субстанция била крайно недостатъчна, затова било решено да се създаде фабрика/градина за нейното производство. Земята е част от тази първа градина за производство на храна за боговете – луш. Това е 1-то предназначение на Плътния свят. 2-то е усъвършенстване на човешките азове (училище за душите), 3-то е експериментална лаборатория за богове и др. висши същества.
    Луш създават емоциите на живите същества. Отначало е нискокачествен, на базата на унищожение (прибиране на реколтата) и конфликт (хищник – жертва). След дълги експерименти, при 4-ти модифициран посев, е получен и производител на фин дестилиран луш, нарекъл се човек. Богове с по-нисък ранг от Създателите осигуряват поддръжката на градината и събирането на луша. Един от най-добрите, грижещ се за Земята, е Исус-Христос.
    Качествен луш произвежда доброто, позитивното – любов (сексуална и универсална), радост, щастие, надежда, копнеж, съзидание, красота (която ще спаси света!); най-концентриран луш се създава при оргазъм. Затова Христос настоява всичко да бъде с любов. На хората е отредено превъзходство над всички и природата е модифицирана, за да им се осигури подходяща среда за производство на луш. Човек произвежда луш за боговете и божествения свят, за поддържане на физическия свят, както и за собствено използване. В крайна сметка вселената съществува благодарение на позитивните мисли и емоции на хората и многото други подобни същества от следващите луш-градини. Много от тях са доста различни от човешката, но всички са на базата на Любовта.
    Човекът е създаден като машинка за луш – това е 3-ти елемент на КоХ.
    В първоначалния замисъл на Създателите добро и зло са допълващи се части на единното цяло, злото е като отрицателен пример. Уви, в днешния Земен живот преобладават силно негативни емоции и действия – страх, тъга, завист, омраза, насилие, фанатизъм, тероризъм, войни. Една от основните причини за това се корени в далечното минало на Луш-градината, когато е позволено на външни духовни същества да прибират остатъците от неизползван луш. Постепенно те престават да се съобразяват с правилата и правят модификации, насочени към затрудняване на живота. Това им дава повече долнокачествен луш на нещастието и страданието, който те предпочитат, тъй като са на много по-ниско ниво от Създателите. Известни са като Илуминати, Сиви, Тъмни и др, но информацията за тях е много малко и често е силно изопачена. Нека използваме сборното и подхождащо им название Тъмнинати.
    Днес те са като огромен невидим тумор. Пряко или косвено те контролират много политици, учени, музиканти, които пък често се престарават в послушание и сервилничене. Чрез тях или пряко предизвикват войни и конфликти; насаждат извратено и грозно; стимулират негативни мисли и прояви. Повечето нелогични и неадекватни политико-социални събития и личностни проблеми са тяхна "заслуга". Главно те пречат на учените да установят фините материи и енергии, което коренно би променило науката и живота.
    Има и други подобни затруднители, обаче е желателно отношението към всички тях да бъде на хармонично преодоляване с разбиране и любов.
    Съществуването им е 4-ти елемент на КоХ. Звучи фантастично, но е вярно - много неща се скриват, с цел поддържане статуквото на послушно невежество.
    5-ти елемент на КоХ - в първите епохи на човека (неизвестни за днешната антропология), болести не е имало, а причините за много от тях са много различни от приетите или търсени днес. Дали някой някога е се е замислял, че удивителното количество болести и болни хора може би е предизвикателство за голяма промяна в начина на живот? Една много трудна промяна - против много научни и обществени предразсъдъци! Докато при други науки има отделни грешки и непълноти, в стандартната медицина цари почти пълно невежество за причините за болестите, затова и за правилно лечение.
    Здравето е Божествена (Природна) даденост, но много условна. Ако сме го загубили, това обикновено е сигнал за грешен начин на живот. Може да го възстановим само чрез основна промяна в начина на живот, мислене и общуване. Истинско здраве се постига с мъдро себеусъвършенстване, правилна профилактика, лекуване насочено към комплексното състояние на човекa, към първопричините, а не към борба с болести и симптоми.
    Макар всеки да знае, че негативните мисли и чувства са вредни, може да е неочаквано и трудно за вярване, че главната причина за повечето болести, недъзи и неуспехи е в нашето съзнание – в нашите мисли, чувства и стремежи, в менталните взаимоотношения със своето тяло и дух, и с околния свят.
    Редно е да живеем в благост, спокойствие, достойнство, безпристрастна любов и разбиране, без унижение, тъга, гняв, стрес и пр, в хармония със себе си и света! Уви, огромното количество негативни мисли и чувства се създават от нашата свободна човешка воля вместо това, и те постоянно се разширяват и разнообразяват! Те пречат на всички функции на тялото, и генерират фини токсини и отпадъци, които се натрупват във всички органи, отлагат се в клетките и междуклетъчните пространства. Макар и неизвестни за стандартната наука, те сериозно увреждат тъканите и техните функции директно, и са храна за много микроби, които всъщност ги превръщат в по-безвредни вещества, но много от микробите още повече увреждат тъканите и цялото тяло.

    Същото се отнася за много алергии, инфекции, ракове, почти всички тумори и много други процеси, които се смятат за изцяло вредни и болестни. Обаче те са главно лечебни, те са наши приятели и не бива да се опитваме да ги отстраним веднага, а само да ги ограничаваме на безопасно, непречещо на живота равнище. Те с радост ще си отидат, когато си свършат работата, а ние трябва да им помагаме, главно като спрем да им създаваме нова – чрез грешни мисли, емоции, стремежи и действия.
    Последните години нарастват самотата и отчуждението, което все повече намалява хоризонталния обмен между хората и води до натрупване в тялото на Фини Енергии, неоползотворени за тази цел. Това може да причини много остри или хронични заболявания, както психични, така и соматични, необясними за стандартната медицина.
    Уви, обикновено се стига до болка и страдание, като принуда да се замислим истински, по нов начин, за смисъла на болестите и живота, но често и това не помага.
    Доста необичайно "лечение" е нужно понякога: връщане назад във времето, в детството или в предишен живот, и решаване на важен кармичен проблем,
осъзнаване че болестта може да е стимул за духовно и комплексно развитие, или поради неусвояване на потенциалните си заложби, или избягване от решаване на важна актуална задача, или Дисхармоничен живот, или детска болест като стимул за развитието на родителите, и мн. др.
    Здраве се постига чрез фин интелигентен жизнен баланс. Ако животът е егоистичен, затрудняващ околните, или най-вече за печелене на пари, това може да доведе до компенсаторно или предупредително страдание; Ако пък е самотен, тъжен, болезнен, стагниращ – ще привлича подобна фина енергия, която ще поддържа и влошава положението; и така нататък.

    Други важни причини: лошо хранене, електро-смог (мобифони, МВ печки, електрическа мрежа, компютри), психотронни вреди, магии, зарази, вредна музика, шум, смог; стандартни лекарства (над 50% вредни, създадени за печалба); гео-аномални зони; увреждащи психиката филми, вредни телевизионни програми и интернетно съдържание.
    Болният трябва изцяло да преразгледа разбиранията си за здраве и живот. Не просто да плати на лекаря и да чака вълшебно хапче да направи чудо, а да бъде основният, активният лечител. Редно е всеки да се обучи на минимално необходимото, за да бъде лично отговорен за своето правилно здраве и живот. Недопустимо е преотстъпване на тези жизнено важни права и задължения на друг, който може да е търгаш или невежа!
    Ролята на истинския нов лекар ще бъде да насочва, подпомага и да извършва някои спешни лечения. Главно – да научи пациента как да живее така, че да не се разболява. Разбира се, както в древен Китай, да бъде толкова по-добре платен, колкото по-малко болни има в контингента му! Недопустимо е бедният да няма право на лечение; Престъпление е да се забогатява от болките и страданията на хората.
   Като най-важни "лечения" може да се споменат: Приемане на всичко в живота с оптимална лекота, с безпристрастна топлота и разбиране, първо към себе си, после към всеки и всичко; с радост и любов, смирено достойнство, никога раболепие; Цялостна настройка на себе си, на мисъл и воля, за увереност в своята сила и мощ, в способността си за надмогване и преодоляване на всяка болест, пречка, проблем; Любов към себе си, тялото си, всеки свой орган, всяка клетка; Дълбоко почистване от фини и плътни шлаки и токсини на всички тела и Азове, на всички мисли и чувства; Откриване и осъзнаване на най-важните грешни стъпки в живота, и мисленото им "изиграване" по нови, по-добри начини; Редовен правилен секс с любов до последния ден от живота; Лечебна медитация (насочено мислене) от лекаря и най-вече от пациента – основно средство за достигане до вътрешния си лечител, до мъдростта на Вселената и Боговете!
    Съществени здравни грижи са също минимизиране на психо- и електро- смога, смяна на дома и/или работата (ако са вредни), електромагнитна и електро- терапия, лечебен глад, хомеопатия, стандартни лекарства (под 10% от тях са съществено полезни), правилна психотерапия; фитотерапия, качествени сън, храна, вода, въздух, слънце, редовна физическа дейност (без преумора), хубава музика и пр. Всичко със знание и увереност "Мога, и ще успея, не само да постигна подобрение, а пълно здраве и свобода от всякакви болести, страдания и недъзи"!
    Както когато ни е студено трябва да си облечем палто за да се стоплим, така и душата ни е нужно да е облечена в любов, радост и топлота, за да няма стрес, депресии и болести. Уви, често не осъзнаваме колко е нужно това ново палто, а си носим старото – не особено красиво, поизносено и неудобно, но с което твърдо сме свикнали и не се решаваме да го сменим.
    Правилното хранене е основна предпоставка за здраво тяло и здрав дух.
Храната е физическа база както на плътното, така и на фините тела. Трябва да е безвредна, полезна, вкусна, желателно и красива. В днешното общество се шири огромно неразбиране за правилното хранене! Разпространяват се масово частично или напълно погрешни диети, хранителни добавки, витамини, ненужно и вредно се обсъждат калории и точен състав и мн.др.
    Основна храна за духовно и комплексно израстващия човек трябва да е суровата растителност – плодове, зеленчуци, ядки (отгледани с минимум искуствени торове). Това осигурява добро съдържание и баланс на храненето. Много е желателно тя да е съществена част от всяко хранене – плодове на закуска, зеленчукова салата (без оцет) на обяд и вечеря; без или само минимум месо, люто, кисело, чесън; без прекаляване с какао, сладкиши, кафе, лук, тестени храни; без преяждане. Ако суровата храна е трудна за храносмилане, това трябва експресно да бъде излекувано, а то често е поради неправилно комбиниране на храните. Добре е денят да започва с лъжичка сода в чаша топла вода и да завършва с хапче валериан. Тези промени стават по-лесно след лечебен глад (лек. 11), което не е просто диета за отслабване.
    Именно тези накратко изброени грижи за тялото и духа са предпоставка за заложения у всеки 200 - 300 години здрав радостен успешен живот.
    Всеобщото фактическо положение на много по-кратък и болен живот не доказва, че то е естествено или неизбежмо, а напротив – показва че са нужни генерални промени в начина ни на живот. Пряко доказателство не може да се даде! Ще го показват и доказват постепенно онези от нас, които с мъдро отворена фантазия се освободят от консервативност, предразсъдъци и грешни навици, от психически и физически вредности.
    Обаче не бива да се очакват съществени резултати от половинчати и частични промени. Нужно е тотално всеобщо обновяване, изцяло нов начин на живот, нещо като прераждане в същия живот! За скептиците, които ще твърдят че това са празни фантазии, може да се отбележи, че прогресът на човечеството се осигурява предимно от такива фантазии.

 
FHW     6-ти елемент на КоХ – същност и смисъл на Свободната човешка воля (СЧВ). Преди много хиляди години на човека постепенно е отнето безпогрешното вътрешно чувствознание, което е притежавал отначало. Но му е дадена СЧВ, като средство за качествено ново творчество. Оставен е да се лута, да греши, да преоткрива от плътно ниво знания, които са добре познати на фино ниво. Обаче да може чрез СЧВ да открие и нещо ново, неизвестно, другояче непостижимо.
    За съжаление, в резултат на тези лутания и грешки се проявява неприятен "страничен ефект" на СЧВ – тя се превръща в основен вредител и деградатор на човешкото общество. Повечето хора затъват в блатото на пороците, страха, невежеството, егоизма, модата, маниите и пр. – плод главно на СЧВ. Обаче именно в нея е вградена чудната способност да бъде обуздана и облагородена чрез самата себе си – като напредналите благодарение на нея, освободили се от негативната си СЧВ, поведат останалите в правилна посока. Това ще бъде най-великият успех на човека, на човечеството!

    И така Земята – една от първите, затова доста несъвършена градина за луш, поради тъмнинатите, необузданата СЧВ и ред други изпитания, е едно много трудно, но извънредно ефективно училище – огромен възход за малцината завършили го с добър успех.
 
НЯКОИ ОБЩИ НАПЪТСТВИЯ
    Добрите хора имат защита, но тя не е абсолютна, а добродушието им често ги прави лесно уязвими. Да не забравяме опасността от неправилна медитация, вредна хипноза, фалшив "учител". Това не бива да ни плаши, а да ни напомня, че е нужна старателна защита, но с чувство на сила, а не на страх. Не бива да има повече от 12 човека в зала, където се поднасят езотерични знания. Необходим е добър духовен учител (далеч не винаги в плътно-физическо тяло), който да ни предпазва от грешки и да подсказва правилен път. Истинският лектор / учител е уверен и безпристрастен, с топло внимание, толерантност и разбиране към всеки, със смирено достойнство инспирира взаимно уважение и доверие; Винаги е отворен за своето усъвършенстване, щастлив е ако негов последовател го надмине.
    Основен проблем в езотериката е да се прецени кое е вярно и правилно – често то не се дава явно, а чрез подсказване или алегория. За да се научи по-висша истина трябва да няма психични или фино-енергийни пречещи влияния, тя да се търси активно, но безпристрастно, в тишина и чистота, чрез спокойна медитация (концентрация на мисълта и висшето съзнание), яснознание, езотерично махало и пр. Обикновено недобрите места обещават лесно и бързо знание, здраве, могъщество, свръх-способности; или плашат с ужасни последици, ако не отидете при тях; или искат безкритично сляпо доверие; или имат претенции за всезнание и величие; или са твърде многословни, неясни, хаотични. В много курсове се практикува масова медитация (над 4-5 човека), която може да е опасна, макар и не веднага или явно проявено, така че не е за препоръчване.
    За да има основа за правилен и успешен напредък, на човека е нужно:
  Да общува правилно с достатъчно, но не с прекалено много хора; Да се стреми към хармония и красота в семейството, в работата, в обществото; Да е толерантен към грешките и недъзите на другите, но да не ги съди строго, нито да ги одобрява; Да поддържа свой независим светоглед, но да не го натрапва – всеки има право на свой начин на живот, на свой път към истината; Да е отворен за всичко ново, но не и безкритичен; Да поддържа баланс между вяра и добронамерена критичност; Да не допуска фанатизъм, затвореност в едно учение, правило, аксиома, себеусещане като всезнаещ, открил великата, най-важна, единствена истина; Да не парадира със знания и могъщество, да балансира между сила и кроткост; Да знае какво и как може да промени и какво трябва да приеме с мъдро смирение; Да се стреми към хармония между разум и чувства, на базата на интуиция и вътрешен усет; Мъдрото правило за "Златната среда", за избягване на крайностите, е най-добрият съветник.
  Мъдростта ще подскаже хармоничния баланс на внимание и любов към себе си, семейството, приятелите, създателите, природата. Не е срамно да се признаят грешките и да се извлече поука от тях, срамно и недопустимо е те да продължават, когато са осъзнати. Силният човек може да бъде както сам, така и сред хората, в стадото, но винаги е самостоятелна назависима личност, никога не става част от стадото. Слабият е неразличим от стадото, част е от него, страх го е да се отдели, трудно съществува извън стадото.

    Среща се твърдението, че всеки има божествена искра, но това понятие има различни значения и нюанси. Изначално даденото от божествено ниво е по-скоро латентен потенциален зародиш, който едва след многобройни успешни животи в мъдрост и комплексно усъвършенстване (физическо, интелектуално, етично, емоционално и духовно) може да стане искра. Само няколко стотин хиляди човека на Земята имат такава, само половината от тях знаят това, само половината от знаещите го и осъзнават, едва 1/3 от осъзналите правилно са я активирали. Тогава тя може да се разглежда като потенциален зародиш на бъдещ бог.
    Човек с правилно активирана божествена искра може изцяло да владее своите тяло, здраве, мисли, дух, външен вид; земни, подземни и надземни стихии; да е недосегаем за вреди, в пълна хармония със своята околност; да осигури слънце или дъжд, топлина или студ, да предотврати суша, градушка или потоп; да живее толкова дълго, колкото реши! Нему са хармонично подвластни тяло и дух, живот и смърт, минало и бъдеще, човек и природа. Може да стане посветен, велик учител, бог.
    Някои хора получават откъслечни знания, лечителски, ясновидски и др. дарби – поради потенциални заложби, защото вече са ги постигали в предишен живот или по други причини. Трябва да се отбележи, че това е само подтик, предложение за израстване. Ако тези дарби не се подобряват, ако няма движение, устрем – те отпадат или се деформират. Знанието е необходимо, но не е достатъчно – важно е неговото осъзнаване, развитие и правилно прилагане.
Сега вече може да се завърши започнатия в предисловието
      Добронамерено КРИТИЧЕН ОБЗОР. Въпреки уж високо развитите науки, технологии и медицина, има все повече болести и болни. Хората са все по-слаби духовно и физически, все по-лесни за манипулации и заблуди. Все повече са неуверените и отчаяни, депресирани, стресирани и самоизолирани; Други са твърде егоцентрични и самонадеяни; Трети са потънали в лентяйство и безхаберие. Обаче се увеличават и тези, които търсят съществено нови знания и начин на живот.
    Тоталното военно противостоене е заменено с локално, между етноси и религии, с психически, психотронни и други неявни видове, много от които са трудни за откриване и преодоляване. Липсва обществен контрол и независим коректив в много области. Всява се страх от масови епидемии, нови страшни болести, опасност от терористи, комунизъм, край на света; хората са манипулирани с благовидни химери – равен старт, равни права, свободен пазар. С фалшиви сензации се отклонява вниманието им.
    Все повече се прилагат вредни мерки уж за сигурност, опасни ваксини и лекарства. Акцентира се върху правата на престъпници, извратени, малцинства, кучета... Явно или прикрито се стимулира насилие, агресия, омраза и други вредни страсти, извратен и прекален секс или срам от него – чрез психични въздействия, част от популярната музика, много филми, телевизионни и др. програми, интернет.
    Истинските управници на днешния свят са извън медиите, далеч над политиката и администрацията, които само им служат. Те са конгломерат от сложно вплетени монополизъм, комерсиализъм, маниакалност, слаба образованост, безскрупулна хитрост, тъмнинатна и ниско-астрална подкрепа. Техните личности, организация и структура са практически неоткриваеми и недосегаеми от плътно ниво. Те старателно и непоклатимо поддържат изгодното за тях статукво, ограничават всяка информация, научно откритие, творческо достижение, всяка група и организация, която би застрашила неограничената им власт.
Някои учени, общественици, политици, които започнат да разбират дълбоката истинска същност на нещата, биват изолирани пряко или по хитри подмолни пътища.
    Както вече бе казано, това незавидно състояние е следствие, и е във взаимна обвързаност с все по-изкривените, противоестествени мисли и чувства, хранене, поведение, цялостен начин на живот на човечеството. Обаче не бива да се плашим и стресираме от тези факти, а да гледаме на всичко с мъдра анализираща безпристрастност. Да живеем в радостно спокойствие, да извличаме предимно доброто, здравото, позитивното от всяка ситуация.
    Тук беше акцентирано върху лошото само за да се изтъкне неговото блокиращо въздействие и дълбочина, невъзможността за съществено подобрение по стандартни начини.

      За да разберем някои от нестандартните, е нужна
КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА ПРЕЛЮДИЯ
    Има откъслечни сведения за предишни човешки цивилизации, изчезнали при планетарни катаклизми, като потъването на Лемурия и Атлантида или покриването с пясък на Сахара, след което са стартирали нови епохи.
    Има хипотеза, че поради недопустимото и задълбочаващо се изкривяване на човечеството, отново предстоят такива събития, с реорганизация на континентите за нова епоха. Прякото й доказване е невъзможно и безсмислено – ако би се случило, нямаше да има на кого да се покаже доказателството! Обаче да се живее и напредва в страх е твърде неприятно, ще бъде с ниско качество и успех, и ще е доста нездравословно.
    А не бива да се плашим, защото има и друга хипотеза – че 1-во е в наша власт да променим такива събития и 2-ро – че те отдавна вече не са актуални. Именно тази хипотеза подкрепя Авторът и тя е следната:

    Живеем в трудно и сложно, но обещаващо, съзиждащо, творческо време. Земната цивилизация е в преходен процес, който обаче няма да стане за ден, година, десетилетие дори. Подготовката е продължила стотици години, в спираловидни колебания, плавно набирайки сила, още с първите успехи на Европейския Ренесанс. Постепенно се установява и периодично се усилва ясната обща тенденция, че тази цивилизация няма да стигне до самоунищожение! Последните варианти на астрални образи и записи за унищожителен катаклизъм са били за около 1991г. Тях са виждали Нострадамос и Едгар Кейси, много други ясновидци, хора в хипнотична регресия или опитност извън тялото и др.
    Обаче след 1988г такива сведения рязко намаляват и към 1990 престават! Именно тогава астралното пространство е прочистено от повечето остатъчни записи за такива събития, и тези корекции са нанесени в Акаша. Станало е възможно поради съществения духовен и комплексен напредък на много наши предшественици и на някои от нас – постигнат е сумарен превес на позитивната СЧВ. С това окончателно и необратимо е отменена възможността за унищожителни за хората изменения на Земната кора.
    Така е завършил подготвителният етап на новия тип преход между епохите – Плавният, благодарение мъдрите неявни напътствия и фино ръководство на група Велики духовни учители, начело с Мастер Кутуми. Продължилите и след 1990г "предсказания" за 2000, 2001, 2012г, са поради непочистени астрални остатъци за 1991г, или за злонамерено всяване на страх, или поради заблуда на някои ясновидци, които не могат да различат правилните астрални образи от егрегорите, създадени от заблудените и объркани хора. По този начин всички те, бидейки жертва на заблудата, стават и неволни нейни усилватели и разпространители.
    ПЛАВНИЯТ преход е латентно заложена в нашия свят възможност за преход към нова, по-висша епоха, към нов тип човек, към ново общество плавно, на малки стъпки, постепенно, без отстраняване на сегашното население, без унищожения. Сега е наш ред да продължим с първата стъпка на Прехода, или друг мъдър висш път. Това няма да стане автоматично, както се заблуждават някои. Наивно е да се очаква, че ще го заслужим с пропадане в пороци и вредителства на себе си и природата, или с мързелуване и нищоправене – основни занимания на много хора днес.
    Важно е да знаем, че на фино-енергийно ниво през последните десетилетия имаше много добри природо-космически условия за така необходимата коренна оздравителна промяна на човечеството. Те ще продължават и през следващите десетилетия и трябва да ги оползотворяваме колкото може по-ефективно. Това са изменения във фините Енерго-Инфо полета, периодични промени в някои параметри на "фината атмосфера". Напр. пространствени вълни на хаоса, от които висшата мисъл създава Космос (подреденост), а нисшата – бъркотия. Повечето са меки, постепенни, в спирални повторения помагат, подтикват, понякога настойчиво изискват потенциално правилните хора да оздравяват и се усъвършенстват.
    Но трябва да ги приемаме с мъдрост, защото отначало може да са много затруднителни. Ако не се отработят правилно, може да причинят или влошат сърдечни, алергични, имунни, ендокринни, депресивни проблеми при по-чувствителните, а при слабите духом – деградация (емоционална и интелектуална), престъпност и неадекватни прояви. Много случаи на "сърцебиене", аритмии, пулсации в органи или цялото тяло, напрегнатост, промени в настроението, някои затруднения с равновесие и ориентация, запомняне и концентрация и мн.др. са реакция на пренастройка на организма към тези промени.
    Трябва да помагаме с много търпение, внимание и любов, както и с подходящи психични и физични техники, обект на следващите лекции. Тези трудности са подтик за напредване от тип "Неволята ще ни научи" (когато мъдростта не достига). Всеки натиск на Фината атмосфера е пореден шанс да го оползотворим и да направим стъпка, дори да е малка, по пътя към своето съвършенство.
    Отделен човек или малка група могат да променят начина си на живот, така че да минимизират повечето вредности и да заживеят в радост и спокойствие, в устрем към по-нататъшен напредък, процъфтяващи и удовлетворени – нужни са само правилни воля, интуиция и здрав разум. Това е най-добрият път в този често напрегнат и проблемен свят. Обаче човешкото общество като цяло е консервативна самоподдържаща се система, която не допуска съществени промени само от познатото ни плътно-физическо ниво.
    Обща промяна, която да доведе до плавен преход или друго тотално подобрение, е възможна само с помощта на радикално нови, фино-психични и фино-енерго-инфо методи, непознати и невъзможни за приетите днес научни и социални парадигми.
    Първа и незаменима е нуждата от нови знания – всеобхватни правилни и безгрешни, които да са достъпни за всеки. На тяхна база най-напредналите хора (малобройни, но мъдри и могъщи) ще въздействат активно, отначало дистанционно – на енерго-инфо ниво, нивото на висшата мисъл и воля. Така ще се изгражда финото тяло на промяната, а именно то е определящото и постепенно ще предизвика съответни изменения и на плътно ниво. Тези лекции са скромен пример за такива знания в кратка популярна форма.
    След това може да се продължи с пряко предлагане на новите знания - чрез книги, радио, телевизия, интернет, лекции, съвети, личен пример. Това ще изгражда както финото така и плътното ниво на прехода. Част от останалите хора ще възприемат частично новото, и с мислите си (макар и слаби, но многобройни) пасивно ще улесняват промяната. Двете направления – активното и пасивното, взаимно ще се подпомагат, допълват и усилват. Ще съдействат на все повече хора да приемат новото, на все повече учени и общественици да присъединяват своя интелект и психическа енергия за доказване и прилагане на КоХ и др. подобни хипотези, за тяхното допълване и разширяване.
    Това е същината на Прехода, на създаването на Новия свят – основна вътрешна промяна в начина на мислене и чувстване, в знанията и стремежите. От плътно-физическо ниво ще бъдат постепенно подобрявани и синхронизирани всички тела и Азове, към по-висше напреднало състояние.
    Мирно и безопасно, но непреодолимо и необратимо.
    Като приложения на новите могъщи способности, най-напредналите от нас чрез своята мисъл и воля ще могат:
–Да придобият цялостно психическо и физическо здраве и да помагат на други да го постигнат;
–Да подобряват хармонично и безвредно някои природни и обществени процеси;
–Да "поправят" някои силно вредящи индивиди;
–Да предотвратяват някои престъпления, ако е приемливо – физически и психически насилия, убийства, кражби, хулиганства, вреден шум, гръмка пречеща музика и пр;
–Да създават условия, подпомагащи позитивни, градивни, творчески мисли и действия, все по-чисти, фини и благородни начини на мислене и общуване.
–Всичко това ще улеснява тяхното и на околните развитие, ще бъде предупреждение към вредителите, упование за потърпевшите, проява на мъдрост и благородство, сила и неприкосновеност.
   Всичко за доброто на добрите хора – такива са огромното мнозинство, макар и понякога неявно.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Базови основи, липсващи в днешната стандартна наука и живот: Плътно-физическият свят е сложно много-вихрово състояние на фино, висше (ментално, божествено) вещество; Той е създаден, за да можем да произвеждаме храна за нашите Създатели, и за да се усъвършенстваме; Нашето здраве зависи най-вече от нашите мисли, чувства и стремежи, и от кармата от миналото; Лечението трябва да бъде насочено към всеобщо подобряване начина на живот, а не към борбата с болести и симптоми; Храната трябва задължително да включва много сурови плодове и зеленчуци; Основните вреди от храни, лекарства, хора, околна среда трябва да се избягват; Необходима е гигантска промяна в човечеството и света, и ние можем да я осъществим.
    Трябва да се знае извечната истина, че градивните светли сили на доброто, са по-мощни от разрушителните тъмни сили на злото. Това е фундаментално изискване за стабилно съществуване на света. Обратното е допустимо само до известна степен, временно и локално. Обаче не бива да се омаловажава и мощта на тъмните сили - това би било попадане в капана на излишната самоувереност и непредпазливост. Въпреки че всичко това може да звучи наивно и остаряло за днешното технократско общество, то е извечна истина и само външните прояви и названията могат да варират.
    Напредващият човек трябва да е силен и стабилен в своя светъл път, да не се поддава на заблуди и негативни влияния. Отчаянието може да се приеме само като временен отдих, за събиране на сили, за повишаване на решителността. При важни поврати може да има привиден упадък, поради реорганизация на сили и ценности. Често и от най-безизходната на вид ситуация има успешен изход, обаче е нужно спокойно, отворено, уверено съзнание за да го види.
    Устременият към оптимизирано съвършенство може да разчита на оздравителни и помагащи излъчвания от Космическото бяло братство и Великите учители. Но за да ги приеме успешно, трябва да е настроен за тях, любов, благост и достойнство да са водещи в неговите мисли и чувства. Някои са си поставили високото предизвикателство да напредват без явни външни потвърждения за това, че се движат по правилен път. Те трябва да се убеждават косвено, чрез логика, интуиция, вътрешен усет.
    Полезно е да се знае, че всяко действие и всяка мисъл на всеки човек се записва в Акаша, и може да му бъде показана при обсъждането, след завършването на живота в плътно тяло.
    Право и морален дълг е да предлагате наученото на всеки, за когото има вероятност да го приеме, но не и на невежи и ограничени хора, които да ви помислят за луд – фанатичен скептик трудно може да приеме нещо ново. Има абсурдни случаи, когато правенето на добрина се оказва болезнено, води до незаслужени обиди и подигравки, дори обвинения – човек трябва да прецени дали е способен да се справи с чест и достойнство, или мъдро да ги избегне предварително.
    Невежеството на обществото не е оправдание за невежество на индивида. Има естествени мъдри знания, зaвещани от предците, както и други, постигнати от новаторските учени, макар и да не са достъпни масово. Неприемането им от консервативните или комерсиализирани учени не означава, че те не са верни. Всеки сам определя какво да научи и приеме, и трябва да потърси правилното знание, и то с чисто отворено съзнание, за да го намери.
    До 17 век хората не са познавали електричеството, макар че то се е проявявало и в природата и при експерименти. Днешната наука е в подобно положение спрямо фините енергии и материи. Все още предстои началното им разбулване и проява пред научната общност, подобно на първите опити с електричество на Бенджамин Франклин. С езотеричните си способности той разбира наличието на непознатия тогава феномен и го прилага при конструиране на гръмоотвода около 1750 год.
    Препоръчвани автори: Реймънд Мууди,  Елена Блаватска,  Рудолф Щайнер,  Макс Хайндел,  Елена Рьорих,  Карлос Кастанеда,  Майкъл Толбът, Майкъл Нютън,  Елоа Стар, Чарлз Брео,  Боб Фрисъл,  Друнвало Мелхиседек, Робърт Монро,  В. и Т. Тихоплав.
Лекциите се осъвременяват периодично.  

 ЛЕКЦИИ по НОВА ЕЗОТЕРИКА – л.01,
Esoteric Copyright– Симон Живков, 2007-2020
История: ...
v.7 (май.12)- основно преработени 1-ва и последна трета; малки добавки и корекции на много места.
v.8 (авг.12)- отделяне като основна цел научаване хората да живеят така, че да не се разболяват; добавка, че за осъществяване на Плавния преход има много добри космически условия през последните десетилетия.
v.9 (окт.12)- леки уточнения в дефиницията на Нео-езотерични, в кратките описания на Антропософията и Агни йога, в разбирането, че Плавният преход е един много добър, но не единствен правилен път, и др.
v.10 (яну.13)- леки уточнения и допълнения за протичащите и очаквани промени на Земята и др.
v.11н (Сеп.18)- Множество добавки и преподреждания (основните - в син цвят)
v.12 (Фев.19), v.13 (Апр.19)- Добавки и преподреждане в "За здравето" и др