ЛЕКЦИЯ (html):     00t- Мини увод-резюме,   00s- Кратък увод-приказка;   01- Увод,   02- Основни понятия,
  03- Обзор религии,   04- Космогенезис,   05- Анатомия,   06– Медитация,   07- Хранене,   08- Вредности,
09- Здравна профилактика,    10- Лечение,       11- Лечебен глад, обсебване, карма,      12- Дом и бит,
13- Социална етика,   14- Наука,   15- Хуманитарни науки,   16- Образование,   17- Обществено устройство,
18-Експериментални изследвания, 19- История и приложения, 20-Плавен преход, заключение;
21- Допълнения     Корона-вирус НЕ Е страшен!       Home / Главна стр.

 
ЛЕКЦИИ по НОВА ЕЗОТЕРИКА (обединение наука и езотерика)- Симон Живков
АЛТЕРНАТИВЕН  ПОГЛЕД на ВСЕЛЕНА, ЧОВЕК, ЗДРАВЕ, НАУКА, ОБЩЕСТВО

л.21. ДОПЪЛНЕНИЯ
v.6 (яну.12)

Основни съкращения:
КоХ-  комплексна хипотеза за създаване и устройство на света ( лек.1 );
ПлАз- плътен Аз
ПАз- подсъзнателен Аз
САз- съзнателен Аз
НАз- надсъзнателен Аз
СуперАз- за да няма конфузия с ВисшАз
КАз- комплексен Аз ( лек.2 )
СЧВ- свободна човешка воля
ЕИ- енерго-информационнен
ФЕ- фина енергия, фино-енергиен
ПсЕн- психична енергия ( лек.2 )
ПрО- пространствен огън ( лек.2 )
ППХ- потенциално правилни хора ( лек.2 )
БЕИС- базисна енерго-информационна същност ( лек.2 )
НЕнЦ- Невро-Енергиен Център - лек.5.2
ВПН- Вредни Психични Наслоявания - лек.6.4.А
БКМ- Божествено-Космическа Мъдрост
ФТШ- Фини токсини и шлаки ( лек.9.2, 19.2 )

  ЕзоИнфо - получаване на съвет / информация от духовен водач чрез медитация / махало, или от правилен ясновидец, плътен езотеричен учител, духовно напреднал приятел и пр. Това е правилното мъдро решение, но само при важни и трудни въпроси, след обстойно предварително обмисляне, ясно и точно формулиране на търсеното. И ако е сигурно, че контактуваме с когото трябва.
    Да се има предвид, че много неща в начина на мислене и някои елементи на логиката, присъщи на плътния свят, са неприложими във фините светове. Изисква се достатъчно въображение и отворено мислене за правилно задаване на въпросите и успешно възприемане на получената информация. Някои отговори може да не са верни, като тест за нашето адекватно мислене.
  НЗВ - настинко-заразови въздействия. Дистанционно ЕИ инфлуиране на болести, особено масови епидемии, предимно от страна на Нефилимите. Периодично монтират настинко-заразови ЕИ импланти в много хора, които до 2-3 месеца генерират многократни респираторни и др. инфекции. Тяхната вреда е донякъде относителна, играе ролята на естествен подбор – успешно преживяват тези, които ги осъзнаят и успеят да се предпазят от тях, останалите страдат, някои умират. От НЗВ се влияят около 1/3 от хората, предимно ППХ.
  СМФ - саможивеещи мисловни форми (подобни са егрегорите в класическия езотеризъм). Създават се посредством мисълта, волята - от детски страхове, болезнени амбиции, остатъци от пси-паразити или карма, чужда (обикновено злонамерена) воля, тъмнинатни внушения, както и различни комбинации от тях. Има полезни, позитивни СМФ, които е добре да се подхранват и усилват, но повечето са вредни и пречещи и трябва да се работи за тяхното редуциране и отстраняване, или изолиране и минимизиране на тяхното влияние, евентуално заменяне и компенсиране с позитивни.
  Не случайно тук са наречени саможивеещи - те може да са много мощни и дълготрайни, да имат редица характеристики на самостоятелни разумни същества. Трябва топло разбиране на проблема от близките на страдащия от негативните въздействия на СМФ и често е нужна помощ от външна мощна чиста воля, за преодоляването му. В много случаи симптомите са подобни на обсебване, понякога на зряла карма. Методите за освобождаване също са подобни, но за да са ефективни трябва ясно да е дефиниран обекта, към който са насочени. Големите социални СМФ – ненавист или фаворизиране на нация, религия, партия, етнос; пари, хранене, работа, секс и пр, са еквивалентни на гигантски паразити, обсебили огромната част от човешкото общество. Трябва с воля и разум да се постараем да се освободим, ако сме под такова влияние, а още по-добре да се предпазваме да не попаднем.

2. Допълнителни   БАЗИСНИ   ПОНЯТИЯ
  Акаша - основно всеобщо ЕИ поле, запомнящо и определящо (дефиниращо) всичко в природата. Да се има предвид, че това понятие е различно от древните акаша и акаша-татва, които до голяма степен съвпадат с Динамичен етер от настоящите лекции.
    Чуждиците са минимизирани, особено непонятните и трудни санскритски, с които изобилства обичайната езотерична и йогийска литература. Това е направено както за да се улесни разбирането и запомнянето, така и за да бъде изложението синхронно със съвременното научно-техническо и интелектуално ниво на хората. Използвани са само няколко от най-масовите – карма, акаша, прана, чакри, при това с точна дефиниция на значението.

  Ангели (от гръцки - пратеник) - посредници между боговете и хората, са елемент на повечето религии и езотерични учения, най-правилно приети в бахайството и теософията. В настоящите лекции се използва същото название, понеже е масово прието, а не като религиозност. Те имат само фини тела, най-плътно е астралното, имат доста различен от хората САз, който е по близо до нивото на човешки НАз. Не са еднородна група, а с различен произход, динамично променящи се и може да се обособят 4 подгрупи.
  1) Около половината са от други планети от Слънчевата система, вкл. от духовните. Някои са в своеобразна командировка, за обогатяване на знанията и разнообразяване на опитностите, други са за по-дълго в Земния астрален свят, като част от своята еволюция.
  2) Към 1/3 са били подобни на хора в преходните ери (обръщения) на Прото-Земята, когато най-плътното й тяло е било виталното. Макар тогава да не са имали плътно тяло, те имат известни познания и опитности от живот, подобен на днешния човешки. Както и по-дълъг опит - те са същества доста по-стари от хората. Повечето от успешно завършилите тази тогавашна опитност, сега са служители към Земята, като помощници на боговете и хората. Те са титулярите Ангели, най-постоянната подгрупа, защото това за тях е част от основното еволюционно развитие.
  3) Повечето от останалите са част от хората-отличници от предишните епохи, които са избрали да останат временно за да помагат на хората от следващите епохи. Това за тях е продължаване и разнообразяване на Земния им опит, но от друг аспект.
  4) Тази роля изпълняват и малък брой същества от по-далечни и духовни системи, дошли от любопитство, за обмяна на опит и за помощ на старата Земя.
    За повечето ППХ има предвидена дежурна (stand-by) ЕИ връзка с поне 1 ангел. Някои ангели обслужват по няколко човека, докато за по-обещаващите хора са предвидени повече от един. При поискване от човека, най-добре молба, ангелът може да му помогне в почти всяка област на живота. Но това трябва да се прави само за важни, наложителни случаи, когато човек не може да се справи сам, или ще му отнеме неразумно много време и сили. Ако човекът не пожелае, ангелът няма право да се намесва, освен в някои фатални случаи, и само за някои хора, с много важен живот.
    Архангели (старши посланник, супер-ангел), макар да включват в названието ангел, са неголяма група много по-висши духовни същества, доста близко до нивото на боговете. Техните най-плътни тела са от най-висша астрална материя. Имат като основна функция инспирация и закрила на хората, паралелно със собствения си духовен живот в най-високите нива на астралния свят. Един ангел може да има само 1 активна връзка с човек в даден момент, докато Архангелът може да мултиплицира съзнанието си и да "присъства" на много места едновременно. Много от добре напредващите хора имат право на връзка и с архангел. Тези връзки може да се активират по всяко време, но е желателно това да става само при важни проблеми, които не могат да се решат от по-ниско ниво и които са подходящи именно за архангел.
    Архангелите са специализирани в определена област. Например Гавриил е известен като вестител на тайните Божии, Рафаил като изцелител, Уриил - просветител на душите, Метатрон - трансфер на божествена енергия. Най-почитан и от по-високо ниво е Михаил - отговорен локално за Акаша; може да помогне при освобождаване от карма. Тези данни не са абсолютни и общоприети, затова при нужда може да помолим за архангел с подходящата конкретна специалност - напр. освобождаване от пси-паразит, или защита от твърде мощни вредни въздействия, или запис в Акаша и пр.
    Религиозните представи за ангели и архангели, както и за много други езотерични въпроси, са тъмнинатно поддържани в архаична, неадекватна на днешното време форма, без осъвременяване и синхронизиране с науката, за да бъдат максимално неприемливи за хората с научно-техническо мислене и да се поддържа противопоставянето между религия и наука.
      Духовни водачи - обикновено високо развити човешки същества, завършващи или завършили земното училище и останали временно към Земята за да помагат на търсещите нови и нестандартни знания. За разлика от ангелите от 3-та подгрупа, те са почти изключително от тази епоха, за да са близо до днешните хора по дух и да могат по-добре да ги разбират и подпомагат. Някои съвместяват функциите не ангел и водач. Друга част от тях са по-зрели азове, във времето между преражданията, когато лесно могат да помагат, защото имат огромните знания на своя КАз и пряк достъп до Акаша. С тази си роля и те израстват и се усъвършенстват. Също по-висши духовни същества от други планети или духовни светове. За всеки човек, стремящ се към духовен растеж има предвиден поне един водач, с когото може да се свърже, ако пожелае. Най обещаващо напредващите имат за водачи някои от Великите учители.
  Именно духовните водачи отговарят при въпроси чрез езотерично махало и ЕзоИнфо. Затова въпросите трябва да се задават към тях и само с тях да бъде връзката, за предпазване от невярна или вредна информация. Има периоди от живота - трудно адаптиращо се индигово дете или възрастен с много драстични проблеми, когато някои водачи може да общуват и пряко телепатично, с мисли и думи, без човекът да е готов, пораснал за такова ниво на връзка. Това обаче е само за ограничен период, защото е вредно за неговия правилен духовен растеж.

    Седене на пода за дълго е неправилно и вредно, а за хора от западната култура е и непривично и дискомфортно. На пода е най-студено, често има студени въздушни потоци, по-висока е концентрацията на вредния радиоактивен газ радон (при бетонна или тухлена сграда, особено в приземен етаж), повече негативни фино-енергийни полета се събират до пода, затова трябва да се седи или лежи поне на 50 см над пода. Добра естествена поза за седеж е на стол, който не случайно е бил открит от мъдростта на човека и се е наложил исторически.

3. ОПАСНИ  ХРАНИТЕЛНИ  ДОБАВКИ по Е-номенклатурата:
Е- 102, 103, 105, 111, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 142, 152, 171, 172, 173,
210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 240, 249 250, 251,
311, 312, 313, 319, 320, 321, 322, 330, 338, 339, 340, 341, 385,
407, 461, 447, 450,
621, 626,
950, 951, 952, 954
(по данни на д-р Ат.Михайлов, д-р Ат.Гълъбов и др; проверени и коригирани с ЕзоИнфо).
    Да не се стига до параноя - само малка част от Е-тата са съществено вредни, някои стават вредни едва при дълга употреба или при по-чувствителни хора. Много Е-та са обикновени и полезни вещества, напр.  Е300 - вит.C,  Е330- лимонтузу,  Е375- вит.B6,  Е440 - пектин...

4. Някои по-ВРЕДНИ ХРАНИ:
изкуствени подсладители (аспартам, ацесулфам, захарин и др), месо (до 1-2 яйца седмично, както и по веднъж на седмица рибено или пилешко месо или сланина е допустимо, но ако има определено желание за това.), diet и light pepsi и coca cola и др.под, шоколади и твърде шоколадови бонбони и сладкиши, прекалено сладки десерти, синьо и подобни сирена, някои майонези, горчици, кетчъп и пр. сосове и подправки, алкохол, някои чипсове с оцветители и синтетични "овкусители", сладолед с изкуствени съставки, квасена сметана Данон, чесън (освен 2-3 скилидки/пера ако е нужен като лекарство), престоял срязан кромид лук.

5. Вариант на безвредно електрическо ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ
    Монтирано по стандартния начин - в бетон, опасващо помещението по серпентинно нагъната крива е много вредно, поради силният електро- и магнито- смог, които излъчва (лек.8), освен това е много инертно и неикономично.
PodovoOtoplenie     Един правилен начин на монтаж е: бифилярно (сдвоено-противопосочно) разполагане нагревателния кабел в заземена метална тръба (подходящи са кабелните канали от спирално навита желязна ламарина). Необходимата дължина нагревателен кабел се сдвоява, средната точка (огъната с макс.възможен радиус, за да не се счупи проводника) се изтегля с помощен тел ~2мм през тръбата и оформя единият край на отоплението, а двата извода, сега един до друг, са другият край. По този начин токовете в двата кабела са противоположни, полетата им взаимно се компенсират и излъчването в околното пространство е нищожно малко, а заземената тръба е допълнителен екран. Необходимата мощност е от порядъка на 15-30вт/м от сдвоеното или 20-50вт/кв.м, в зависимост от конкретните условия и желания. Повърхността на пода трябва да е поне 28-30оС за да има комфортно равномерно разпределение на топлината по височина, но не повече от 38-40оС, за да не вреди на тялото. Подът да е дървен (това, че дървото е лош топлопроводник само леко забавя проникването на топлината до повърхността, докато монтирането в бетон го забавя много повече - трябва да се преодолее огромната топлоемкост на бетона).
    Съпротивлението на някои награвателни кабели силно нараства с повишаване на температурата, така че при такъв монтаж мощността ще бъде с 20-50% по голяма. Съпротивлението му при 50-60о намалява с 5 до 15% от измереното в студено състояние. Може да се включат последователно 2 еднакви оригинални подови нагревателя или да се добави част от втори, еднакъв с първия. Или да е последователно с конвективния нагревател, като се съобразят мощностите. Да се осигури механично надеждна електрична връзка с кримп-тръбичка, изолация с термо-устойчив шлаух, изводите да се обхващат от металната тръба и да са залети със силикон. При лоша връзка има опасност от пожар!
    Още по добро е водното подово отопление. То може да е още по-икономично, ако се използва някой от безвредните торсионни или други алтернативни високо-ефективни нагреватели.

Допълненията ще бъдат разширявани и обновявани периодично. 


  ЛЕКЦИИ по НОВА ЕЗОТЕРИКА  – Допълнения (л.21) - v.6 (яну.12)
Esoteric Copyright– Симон Живков, 2009
to Top - начало  ;   Home

История: v.3 (сеп.10)- добавка на Подовото отопление.
v.4 (юни.11) - добавени БАЗИСНИТЕ ПОНЯТИЯ - Ангели, Архангели, Духовни водачи.
v.5 (юли.11) - добавени: съкращения ФЕ, ФТШ; не е добре да се седи на пода; прецизиране в архангели и др.
v.6 (яну.12) - добавени: съкращения НЕнЦ, БКМ, ВПН
СуперАз